SIEĆ WIELU ZAINTERESOWANYCH

Zamierzamy stworzyć sieć Uczelni zajmujących się kształceniem nauczycieli (Wydziały Pedagogiczne) oraz interesariuszy prywatnych/publicznych zajmujących się praktycznie sprawami związanymi z energią.

Dołącz do sieci!

Same instytucje akademickie z trudem nadążają za tempem zmian w naszym społeczeństwie. Współpraca między prywatnymi/publicznymi zainteresowanymi stronami i wydziałami nauk o edukacji jest w stanie przyspieszyć innowacje i pomóc stawić czoła palącym wyzwaniom społecznym, gospodarczym i środowiskowym.

Wysiłek projektu polega na próbie praktycznego zintegrowania wkładu interesariuszy zewnętrznych bezpośrednio z produktami projektu. Szerokie zaangażowanie interesariuszy będzie kluczem do tego, aby kognitywna narracja nauki, którą chcemy promować, mogła korzystać z wiedzy i doświadczenia tych, którzy na co dzień wykorzystują w praktyce źródła energii, których uczy się przyszłe i eksploatowane szkoły podstawowe i nauczyciele gimnazjów. Dzięki Twojemu zaangażowaniu nauczyciele będą lepiej przygotowani do przygotowania swoich uczniów i wykorzystają wiedzę zdobytą dzięki Twoim umiejętnościom z powrotem do sal lekcyjnych, aby pomóc swoim uczniom uodpornić się na zmiany i przygotować do stawienia czoła nadchodzącym globalnym wyzwaniom.

Dowiedz się, jak się zaangażować

KORPORACYJNE/PRZEMYSŁOWE/PRZEDSIĘBIORSTWA

Jakie są korzyści z łączenia się z Wydziałem Nauk o Wychowaniu?
 • Wzmocnienie wizerunku Twojej firmy.
 • Wypełnianie społecznego wymiaru Twojej Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
 • Wprowadzanie bardziej rzeczywistego znaczenia pracy i odniesień do nauczania przedmiotów ścisłych i uczenia się uczniów.
 • Pozytywne oddziaływanie na treści i metody edukacyjne przyszłego pokolenia w odniesieniu do nauki i energii.
 • Promowanie głębszego zaangażowania instytucji szkolnictwa wyższego w dziedzinie nauki o edukacji i przemysłu.
 • Przyczynianie się do rozwoju wykwalifikowanej przyszłej siły roboczej poprzez zwiększenie zainteresowania uczniów szkół podstawowych i średnich karierą naukową.
 • Dopasowanie celu biznesowego do wartości użyteczności społecznej.
 • Dostęp do wiedzy i badań akademickich, które pobudzają innowacje, poszerzają zasoby i zwiększają przewagę nad konkurencją.
 • Przyczynianie się do korzyści społecznych, wykorzystywanie współpracy do stawiania czoła wyzwaniom społecznym i skupianie się na globalnych potrzebach.
Jak możesz przyczynić się do projektu?
 • Wnoszenie wkładu w profesjonalny kurs szkoleniowy opracowany w ramach projektu poprzez uczestnictwo w lokalnych spotkaniach technicznych lub wirtualnych spotkaniach z partnerami projektu.
 • Wzbogacenie treści kursu kształcenia zawodowego opracowanego w ramach projektu poprzez wniesienie praktycznych wkładów, takich jak nagrywanie wywiadów edukacyjnych.
 • Określanie ustaleń dotyczących wykorzystania Państwa obiektów do szkolenia nauczycieli lub innych działań edukacyjnych.
 • Tworzenie zintegrowanych z pracą doświadczeń edukacyjnych dla przyszłych i czynnych nauczycieli (zajęcia, w których mogliby uczestniczyć w ramach swojego kursu lub jako zajęcia pozalekcyjne) w celu ułatwienia uczenia się kontekstowego.
 • Organizacja wizyt studyjnych w Twojej rzeczywistości dla uczniów szkół podstawowych/liceów.

.. ..inne ustalenia, które pozwolą wzbogacić propozycję projektu o Twoje zasoby. Kluczem jest elastyczność!”

ORGANIZACJA SEKTORA PUBLICZNEGO

Jakie są korzyści z łączenia się z Wydziałem Nauk o Wychowaniu?
 • Zwiększanie świadomości i zainteresowania STEM.
 • Promowanie wzrostu regionalnego i lokalnego.
 • Pomoc w opracowaniu polityk i nowych strategicznych planów i programów wysokiej jakości dla edukacji w celu zagwarantowania i podniesienia jakości kształcenia nauczycieli.
 • Sprostanie wyzwaniom społecznym nadchodzących dziesięcioleci, takim jak zmiana klimatu, zielony wzrost lub efektywność energetyczna.
 • Ponowne przemyślenie programów studiów/krajowych ram programowych w innowacyjny, stymulujący, angażujący i integralny sposób.
 • Podniesienie jakości kształcenia nauczycieli przedmiotów STEM.
Jak możesz przyczynić się do projektu?
 • Wnoszenie wkładu technicznego do profesjonalnego kursu szkoleniowego opracowanego w ramach projektu poprzez uczestnictwo w lokalnych spotkaniach technicznych lub wirtualnych spotkaniach z partnerami projektu.
 • Wzbogacenie treści kursu kształcenia zawodowego opracowanego w ramach projektu poprzez wniesienie praktycznych wkładów, takich jak nagrywanie wywiadów edukacyjnych.
 • Zorganizowanie wizyt studyjnych w Twojej organizacji dla uczniów szkół podstawowych/liceów.
 • Przedstawienie wykładu gościnnego, który może wzbogacić zawartość kursu.

.. ..inne ustalenia, które pozwolą wzbogacić propozycję projektu o Twoje zasoby. Kluczem jest elastyczność!”

UNIWERSYTET

Jakie są korzyści z łączenia się z Wydziałem Nauk o Wychowaniu?
 • Wdrażanie innowacyjnych metodologii projektu e^4 w modułach studiów licencjackich i podyplomowych.
 • Wspieranie internacjonalizacji Twojej uczelni i promowanie profilu uczelni na całym świecie.
 • Otwarcie możliwości zaawansowanego partnerstwa poprzez dołączenie do międzynarodowego konsorcjum.
 • Poszerzenie i wzmocnienie partnerstwa poza uniwersytetami w różnych kontekstach, zdolnościach i zarządzaniu.
Jak możesz przyczynić się do projektu?
 • Wnoszenie wkładu technicznego do profesjonalnego kursu szkoleniowego opracowanego w ramach projektu poprzez uczestnictwo w lokalnych spotkaniach technicznych lub wirtualnych spotkaniach z partnerami projektu.
 • Wzbogacenie treści kursu kształcenia zawodowego opracowanego w ramach projektu poprzez wniesienie praktycznych wkładów, takich jak nagrywanie wywiadów edukacyjnych.
 • Definiowanie ustaleń dotyczących korzystania z twoich obiektów (np. Uni Learning Labs) do szkolenia nauczycieli lub innych działań edukacyjnych.

.. ..inne ustalenia, które pozwolą wzbogacić propozycję projektu o Twoje zasoby. Kluczem jest elastyczność!”

SZKOŁA

Jakie są korzyści z łączenia się z Wydziałem Nauk o Wychowaniu?
 • Wpływanie na budowanie wiedzy, umiejętności, zrozumienia i wartości przyszłych nauczycieli.
 • Zwiększenie motywacji, zaangażowania i kreatywności nauczycieli już pracujących.
 • Uznanie potrzeby uniwersalnego projektowania dla kształcenia (UDL) w praktyce kształcenia nauczycieli.
 • Tworzenie sieci dla rozwoju nowych projektów.
 • Zapewnienie szkole nowych obiektów (np. Uni Learning Labs), które mogą wykorzystać do stworzenia nowych środowisk edukacyjnych.
Jak możesz przyczynić się do projektu?
 • Wnoszenie wkładu do kursu kształcenia zawodowego opracowanego w ramach projektu poprzez uczestnictwo w lokalnych spotkaniach technicznych lub wirtualnych spotkaniach z partnerami projektu.
 • Wzbogacenie zawartości zasobów edukacyjnych opracowanych w ramach projektu poprzez dostarczenie praktycznej informacji zwrotnej na temat realizacji zajęć.
 • Uczestnictwo w imprezach i imprezach organizowanych dla szkół.

.. ..inne ustalenia, które pozwolą wzbogacić propozycję projektu o Twoje zasoby. Kluczem jest elastyczność!”

INSTYTUCJA BADAWCZA

Jakie są korzyści z łączenia się z Wydziałem Nauk o Wychowaniu?
 • Rozwój umiejętności badawczych.
 • Promowanie wspólnego wykorzystania zasobów, sprzętu i infrastruktury (personel, laboratoria, instrumenty).
 • Wspieranie wspólnego udziału w projektach badawczych i w rozwoju technologii.
 • Wspieranie wdrażania nowych kursów lub programów dla absolwentów.
 • Ułatwianie wymiany danych.
 • Zwiększanie jakości i/lub liczby publikacji badawczych.
Jak możesz przyczynić się do projektu?
 • Wnoszenie wkładu technicznego do profesjonalnego kursu szkoleniowego opracowanego w ramach projektu poprzez uczestnictwo w lokalnych spotkaniach technicznych lub wirtualnych spotkaniach z partnerami projektu.
 • Wzbogacenie treści kursu kształcenia zawodowego opracowanego w ramach projektu poprzez wniesienie praktycznych wkładów, takich jak nagrywanie wywiadów edukacyjnych.
 • Organizowanie wizyt studyjnych w celu przybliżenia uczniom szkół podstawowych/gimnazjalnych swoich obszarów badawczych.
 • Prowadzenie wydarzeń o tematyce związanej ze współpracą.
 • Określenie zasad korzystania z Państwa obiektów na potrzeby szkoleń dla nauczycieli lub pokazów praktycznych.

.. ..inne ustalenia, które pozwolą wzbogacić propozycję projektu o Twoje zasoby. Kluczem jest elastyczność!”

ORGANIZACJE TRZECIEGO SEKTORA

Jakie są korzyści z łączenia się z Wydziałem Nauk o Wychowaniu?
 • Poprawa jakości oferowanych usług poprzez dodawanie umiejętności i potencjału, z wykorzystaniem wiedzy akademickiej.
 • Rozwijanie i wymiana wiedzy w celu dalszego pożytku społecznego.
 • Wspieranie innowacji i promowanie rozwoju Twojej organizacji.
 • Upewnienie się, że wszelkie badania prowadzone przez środowisko akademickie spełniają uznaną potrzebę.
 • Przyczynianie się do lokalnego wzrostu i regeneracji.
 • Pomaganie w wywieraniu wpływu na politykę publiczną.
 • Wprowadzanie bardziej rzeczywistego znaczenia pracy i odniesień do nauczania przedmiotów ścisłych i uczenia się uczniów.
 • Pozytywne oddziaływanie na treści i metody edukacyjne przyszłego pokolenia w odniesieniu do nauki i energii.
Jak możesz przyczynić się do projektu?
 • Wnoszenie wkładu technicznego do profesjonalnego kursu szkoleniowego opracowanego w ramach projektu poprzez uczestnictwo w lokalnych spotkaniach technicznych lub wirtualnych spotkaniach z partnerami projektu.
 • Wzbogacenie treści kursu kształcenia zawodowego opracowanego w ramach projektu poprzez wniesienie praktycznych wkładów, takich jak nagrywanie wywiadów edukacyjnych.
 • Zorganizowanie wizyt studyjnych w Twojej organizacji dla uczniów szkół podstawowych/liceów.
 • Zaprezentuj wykład gościnny, który może wzbogacić zawartość kursu.
 • Zapewnienie przyszłym nauczycielom prawdziwych doświadczeń zawodowych poprzez zaangażowanie ich w działania Twojej organizacji.

.. ..inne ustalenia, które pozwolą wzbogacić propozycję projektu o Twoje zasoby. Kluczem jest elastyczność!”

MAPA INTERESARIUSZY e^4

Mapa interesariuszy e^4 jest częścią ogólnoeuropejskich wysiłków mających na celu powiązanie środowiska akademickiego/szkolnego z prywatnymi/publicznymi interesariuszami energetycznymi i promowanie powstawania silnej współpracy na rzecz przyszłości edukacji.

Jesteś pracownikiem naukowym w dziedzinie pedagogiki lub przyszłym lub czynnym nauczycielem szkolnym? Mapa może być przydatnym narzędziem, które pomoże Ci nawiązać kontakt z interesariuszami zajmującymi się praktycznie sprawami związanymi z energią: będziesz mógł zapoznać się z mapą i znaleźć interesariuszy otwartych i zainteresowanych podjęciem współpracy ze światem edukacyjnym.

Jesteś interesariuszem energii? Dołączając do sieci, możesz połączyć się z partnerami akademickimi e^4 i połączyć swoją pracę ze światem edukacyjnym.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz zostać oficjalnie stowarzyszonym interesariuszem naszego projektu i połączyć się z partnerami akademickimi e^4.

eyJtYXBfb3B0aW9ucyI6eyJjZW50ZXJfbGF0IjoiNDYuNDc0MTEiLCJjZW50ZXJfbG5nIjoiMTEuMzE3NzciLCJ6b29tIjo1LCJtYXBfdHlwZV9pZCI6IlRFUlJBSU4iLCJjZW50ZXJfYnlfbmVhcmVzdCI6ZmFsc2UsImZpdF9ib3VuZHMiOnRydWUsImNlbnRlcl9jaXJjbGVfZmlsbGNvbG9yIjoiIzhDQUVGMiIsImNlbnRlcl9jaXJjbGVfc3Ryb2tlY29sb3IiOiIjOENBRUYyIiwic2hvd19jZW50ZXJfY2lyY2xlIjpmYWxzZSwic2hvd19jZW50ZXJfbWFya2VyIjpmYWxzZSwiY2VudGVyX21hcmtlcl9pY29uIjoiaHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtZ29sZC9hc3NldHMvaW1hZ2VzLy9kZWZhdWx0X21hcmtlci5wbmciLCJkcmFnZ2FibGUiOnRydWUsInNjcm9sbF93aGVlbCI6ImZhbHNlIiwiZ2VzdHVyZSI6ImF1dG8iLCJtYXJrZXJfZGVmYXVsdF9pY29uIjoiaHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtZ29sZC9hc3NldHMvaW1hZ2VzLy9kZWZhdWx0X21hcmtlci5wbmciLCJpbmZvd2luZG93X3NldHRpbmciOiI8ZGl2IGNsYXNzPVwiZmMtaXRlbS1ib3ggZmMtaXRlbS1uby1wYWRkaW5nIFwiPlxuICAgIHttYXJrZXJfaW1hZ2V9PC9wPlxuPGRpdiBjbGFzcz1cImZjLWl0ZW1jb250ZW50LXBhZGRpbmcgZmMtdGV4dC1jZW50ZXJcIj5cbjxkaXYgY2xhc3M9XCJmYy1pdGVtY29udGVudC1wYWRkaW5nIGZjLWl0ZW0tbm8tcGFkZGluZyBmYy1pdGVtLW1hcmdpblwiPlxuPGRpdiBjbGFzcz1cImZjLWl0ZW0tdGl0bGUgZmMtaXRlbS1wcmltYXJ5LXRleHQtY29sb3JcIj57bWFya2VyX3RpdGxlfTwvZGl2PlxuPGRpdiBjbGFzcz1cImZjLWl0ZW0tbWV0YSBmYy1pdGVtLXNlY29uZGFyeS10ZXh0LWNvbG9yXCI+e21hcmtlcl9jYXRlZ29yeX08L2Rpdj5cbjwvcD48L2Rpdj5cbjwvcD48L2Rpdj5cbjxkaXYgY2xhc3M9XCJmYy1jbGVhclwiPjwvZGl2PlxuPC9kaXY+XG4iLCJpbmZvd2luZG93X2dlb3RhZ3Nfc2V0dGluZyI6IjxkaXYgY2xhc3M9XCJmYy1tYWluXCI+PGRpdiBjbGFzcz1cImZjLWl0ZW0tdGl0bGVcIj57cG9zdF90aXRsZX0gPHNwYW4gY2xhc3M9XCJmYy1iYWRnZSBpbmZvXCI+e3Bvc3RfY2F0ZWdvcmllc308L3NwYW4+PC9kaXY+IDxkaXYgY2xhc3M9XCJmYy1pdGVtLWZlYXR1cmVkX2ltYWdlXCI+e3Bvc3RfZmVhdHVyZWRfaW1hZ2V9IDwvZGl2Pntwb3N0X2V4Y2VycHR9PGFkZHJlc3M+PGI+QWRkcmVzcyA6IDwvYj57bWFya2VyX2FkZHJlc3N9PC9hZGRyZXNzPjxhIHRhcmdldD1cIl9ibGFua1wiIGNsYXNzPVwiZmMtYnRuIGZjLWJ0bi1zbWFsbCBmYy1idG4tcmVkXCIgaHJlZj1cIntwb3N0X2xpbmt9XCI+UmVhZCBNb3JlLi4uPC9hPjwvZGl2PiIsImluZm93aW5kb3dfc2tpbiI6eyJuYW1lIjoiYWNlcnJhIiwidHlwZSI6ImluZm93aW5kb3ciLCJzb3VyY2Vjb2RlIjoiJmx0O2RpdiBjbGFzcz0mcXVvdDtmYy1pdGVtLWJveCBmYy1pdGVtLW5vLXBhZGRpbmcgJnF1b3Q7Jmd0O1xyXG4gICAge21hcmtlcl9pbWFnZX1cclxuICAgICZsdDtkaXYgY2xhc3M9JnF1b3Q7ZmMtaXRlbWNvbnRlbnQtcGFkZGluZyBmYy10ZXh0LWNlbnRlciZxdW90OyZndDtcclxuICAgICAgICAmbHQ7ZGl2IGNsYXNzPSZxdW90O2ZjLWl0ZW1jb250ZW50LXBhZGRpbmcgZmMtaXRlbS1uby1wYWRkaW5nIGZjLWl0ZW0tbWFyZ2luJnF1b3Q7Jmd0O1xyXG4gICAgICAgICAgICAmbHQ7ZGl2IGNsYXNzPSZxdW90O2ZjLWl0ZW0tdGl0bGUgZmMtaXRlbS1wcmltYXJ5LXRleHQtY29sb3ImcXVvdDsmZ3Q7e21hcmtlcl90aXRsZX0mbHQ7L2RpdiZndDtcclxuICAgICAgICAgICAgJmx0O2RpdiBjbGFzcz0mcXVvdDtmYy1pdGVtLW1ldGEgZmMtaXRlbS1zZWNvbmRhcnktdGV4dC1jb2xvciZxdW90OyZndDt7bWFya2VyX2NhdGVnb3J5fSZsdDsvZGl2Jmd0O1xyXG4gICAgICAgICZsdDsvZGl2Jmd0O1xyXG4gICAgJmx0Oy9kaXYmZ3Q7XHJcbiAgICAmbHQ7ZGl2IGNsYXNzPSZxdW90O2ZjLWNsZWFyJnF1b3Q7Jmd0OyZsdDsvZGl2Jmd0O1xyXG4mbHQ7L2RpdiZndDsifSwiaW5mb3dpbmRvd19wb3N0X3NraW4iOnsibmFtZSI6ImRlZmF1bHQiLCJ0eXBlIjoicG9zdCIsInNvdXJjZWNvZGUiOiImbHQ7ZGl2IGNsYXNzPSZxdW90O2ZjLW1haW4mcXVvdDsmZ3Q7Jmx0O2RpdiBjbGFzcz0mcXVvdDtmYy1pdGVtLXRpdGxlJnF1b3Q7Jmd0O3twb3N0X3RpdGxlfSAmbHQ7c3BhbiBjbGFzcz0mcXVvdDtmYy1iYWRnZSBpbmZvJnF1b3Q7Jmd0O3twb3N0X2NhdGVnb3JpZXN9Jmx0Oy9zcGFuJmd0OyZsdDsvZGl2Jmd0OyAmbHQ7ZGl2IGNsYXNzPSZxdW90O2ZjLWl0ZW0tZmVhdHVyZWRfaW1hZ2UmcXVvdDsmZ3Q7e3Bvc3RfZmVhdHVyZWRfaW1hZ2V9ICZsdDsvZGl2Jmd0O3twb3N0X2V4Y2VycHR9Jmx0O2FkZHJlc3MmZ3Q7Jmx0O2ImZ3Q7QWRkcmVzcyA6ICZsdDsvYiZndDt7bWFya2VyX2FkZHJlc3N9Jmx0Oy9hZGRyZXNzJmd0OyZsdDthIHRhcmdldD0mcXVvdDtfYmxhbmsmcXVvdDsgY2xhc3M9JnF1b3Q7ZmMtYnRuIGZjLWJ0bi1zbWFsbCBmYy1idG4tcmVkJnF1b3Q7IGhyZWY9JnF1b3Q7e3Bvc3RfbGlua30mcXVvdDsmZ3Q7UmVhZCBNb3JlLi4uJmx0Oy9hJmd0OyZsdDsvZGl2Jmd0OyJ9LCJpbmZvd2luZG93X2JvdW5jZV9hbmltYXRpb24iOiJtb3VzZW92ZXIiLCJpbmZvd2luZG93X2Ryb3BfYW5pbWF0aW9uIjpmYWxzZSwiY2xvc2VfaW5mb3dpbmRvd19vbl9tYXBfY2xpY2siOnRydWUsImRlZmF1bHRfaW5mb3dpbmRvd19vcGVuIjpmYWxzZSwiaW5mb3dpbmRvd19vcGVuX2V2ZW50IjoiY2xpY2siLCJsaXN0aW5nX2luZm93aW5kb3dfb3Blbl9ldmVudCI6ImNsaWNrIiwiaXNfbW9iaWxlIjpmYWxzZSwiaW5mb3dpbmRvd19maWx0ZXJfb25seSI6ZmFsc2UsImluZm93aW5kb3dfY2xpY2tfY2hhbmdlX3pvb20iOjEsImluZm93aW5kb3dfY2xpY2tfY2hhbmdlX2NlbnRlciI6dHJ1ZSwiZnVsbF9zY3JlZW5fY29udHJvbCI6dHJ1ZSwic2VhcmNoX2NvbnRyb2wiOnRydWUsInpvb21fY29udHJvbCI6dHJ1ZSwibWFwX3R5cGVfY29udHJvbCI6dHJ1ZSwic3RyZWV0X3ZpZXdfY29udHJvbCI6ZmFsc2UsImxvY2F0ZW1lX2NvbnRyb2wiOmZhbHNlLCJtb2JpbGVfc3BlY2lmaWMiOmZhbHNlLCJ6b29tX21vYmlsZSI6NSwiZHJhZ2dhYmxlX21vYmlsZSI6dHJ1ZSwic2Nyb2xsX3doZWVsX21vYmlsZSI6dHJ1ZSwiZnVsbF9zY3JlZW5fY29udHJvbF9wb3NpdGlvbiI6IlRPUF9SSUdIVCIsInNlYXJjaF9jb250cm9sX3Bvc2l0aW9uIjoiVE9QX0xFRlQiLCJsb2NhdGVtZV9jb250cm9sX3Bvc2l0aW9uIjoiVE9QX0xFRlQiLCJ6b29tX2NvbnRyb2xfcG9zaXRpb24iOiJUT1BfTEVGVCIsIm1hcF90eXBlX2NvbnRyb2xfcG9zaXRpb24iOiJUT1BfUklHSFQiLCJtYXBfdHlwZV9jb250cm9sX3N0eWxlIjoiSE9SSVpPTlRBTF9CQVIiLCJzdHJlZXRfdmlld19jb250cm9sX3Bvc2l0aW9uIjoiVE9QX0xFRlQiLCJtYXBfY29udHJvbCI6ZmFsc2UsInNjcmVlbnMiOnsic21hcnRwaG9uZXMiOnsibWFwX3pvb21fbGV2ZWxfbW9iaWxlIjoiNSJ9LCJpcGFkcyI6eyJtYXBfem9vbV9sZXZlbF9tb2JpbGUiOiI1In0sImxhcmdlLXNjcmVlbnMiOnsibWFwX3pvb21fbGV2ZWxfbW9iaWxlIjoiNSJ9fSwibWFwX2luZm93aW5kb3dfY3VzdG9taXNhdGlvbnMiOmZhbHNlLCJpbmZvd2luZG93X3dpZHRoIjoiMTAwJSIsImluZm93aW5kb3dfYm9yZGVyX2NvbG9yIjoicmdiYSgwLCAwLCAwLCAwLjA5ODAzOTIpIiwiaW5mb3dpbmRvd19iZ19jb2xvciI6IiNmZmYiLCJzaG93X2luZm93aW5kb3dfaGVhZGVyIjpmYWxzZSwibWluX3pvb20iOiI0IiwibWF4X3pvb20iOiI4Iiwiem9vbV9sZXZlbF9hZnRlcl9zZWFyY2giOiI3IiwidXJsX2ZpbHRlcnMiOnRydWUsImRvdWJsZWNsaWNrem9vbSI6dHJ1ZSwiY3VycmVudF9wb3N0X29ubHkiOmZhbHNlLCJzZWxlY3RfY2F0ZWdvcnkiOiJTdGFrZWhvbGRlciBDYXRlZ29yeSIsImJvdW5kX21hcF9hZnRlcl9maWx0ZXIiOnRydWUsImRpc3BsYXlfcmVzZXRfYnV0dG9uIjp0cnVlLCJtYXBfcmVzZXRfYnV0dG9uX3RleHQiOiJSZXNldCIsImhlaWdodCI6IjYwMCJ9LCJwbGFjZXMiOlt7ImlkIjoiMSIsInRpdGxlIjoiTGliZXJhIFVuaXZlcnNpdFx1MDBlMCBkaSBCb2x6YW5vIC0gVU5JQloiLCJhZGRyZXNzIjoiTGliZXJhIFVuaXZlcnNpdFx1MDBlMCBkaSBCb2x6YW5vLCBQaWF6emEgVW5pdmVyc2l0XHUwMGUwLCBCb2x6YW5vLCBBdXRvbm9tb3VzIFByb3ZpbmNlIG9mIEJvbHphbm8gXHUyMDEzIFNvdXRoIFR5cm9sLCBJdGFseSIsInNvdXJjZSI6Im1hbnVhbCIsImNvbnRlbnQiOiJVTklCWiBGYWN1bHR5IG9mIEVkdWNhdGlvbiBpcyB0aGUgbGVhZCBwYXJ0bmVyIG9mIGVeNCBwcm9qZWN0LiIsImxvY2F0aW9uIjp7Imljb24iOiJodHRwczovL2VuZXJneTR0ZWFjaGVycy5ldS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1nb2xkL2Fzc2V0cy9pbWFnZXMvL2ljb25zLzItZ2VuZXJpYy5wbmciLCJsYXQiOiI0Ni40OTg0NTM0IiwibG5nIjoiMTEuMzUwNzEwMiIsImNpdHkiOiJCb2x6YW5vIiwic3RhdGUiOiJUcmVudGluby1BbHRvIEFkaWdlIiwiY291bnRyeSI6Ikl0YWx5Iiwib25jbGlja19hY3Rpb24iOiJtYXJrZXIiLCJtYXJrZXJfaW1hZ2UiOiI8ZGl2IGNsYXNzPSdmYy1mZWF0dXJlLWltZyc+PGltZyBsb2FkaW5nPSdsYXp5JyBkZWNvZGluZz0nYXN5bmMnIGFsdD0nTGliZXJhIFVuaXZlcnNpdFx1MDBlMCBkaSBCb2x6YW5vIC0gVU5JQlonIHNyYz0naHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDQvdW5pYnpsb2dvLmpwZycgY2xhc3M9J3dwZ21wX21hcmtlcl9pbWFnZSBmYy1pdGVtLWZlYXR1cmVkX2ltYWdlIGZjLWl0ZW0tbGFyZ2UnIC8+PC9kaXY+Iiwib3Blbl9uZXdfdGFiIjoieWVzIiwicG9zdGFsX2NvZGUiOiIzOTEwMCIsImRyYWdnYWJsZSI6ZmFsc2UsImluZm93aW5kb3dfZGVmYXVsdF9vcGVuIjpmYWxzZSwiYW5pbWF0aW9uIjoiRFJPUCIsImluZm93aW5kb3dfZGlzYWJsZSI6dHJ1ZSwiem9vbSI6NSwiZXh0cmFfZmllbGRzIjp7ImZpZWxkLW9mLWFjdGlvbiI6IlVuaXZlcnNpdHkiLCJuYXR1cmUiOiJQdWJsaWMiLCJsaXN0b3JkZXIiOiIxIn19LCJjYXRlZ29yaWVzIjpbeyJpZCI6IjIiLCJuYW1lIjoiUHJvamVjdCBQYXJ0bmVycyIsInR5cGUiOiJjYXRlZ29yeSIsImV4dGVuc2lvbl9maWVsZHMiOnsiY2F0X29yZGVyIjoiMSJ9LCJpY29uIjoiaHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtZ29sZC9hc3NldHMvaW1hZ2VzLy9pY29ucy8yLWdlbmVyaWMucG5nIn0seyJpZCI6IjYiLCJuYW1lIjoiVW5pdmVyc2l0eSIsInR5cGUiOiJjYXRlZ29yeSIsImljb24iOiJodHRwczovL2VuZXJneTR0ZWFjaGVycy5ldS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1nb2xkL2Fzc2V0cy9pbWFnZXMvaWNvbnMvdW5pdmVyc2l0eS5wbmcifV19LHsiaWQiOiIyIiwidGl0bGUiOiJVbml2ZXJzaXRcdTAwZTAgZGVnbGkgU3R1ZGkgZGkgTW9kZW5hIGUgUmVnZ2lvIEVtaWxpYSAtIFVOSU1PUkUiLCJhZGRyZXNzIjoiVW5pdmVyc2l0eSBvZiBNb2RlbmEgYW5kIFJlZ2dpbyBFbWlsaWEsIFZpYSBVbml2ZXJzaXRcdTAwZTAsIE1vZGVuYSwgUHJvdmluY2Ugb2YgTW9kZW5hLCBJdGFseSIsInNvdXJjZSI6Im1hbnVhbCIsImNvbnRlbnQiOiJVTklNT1JFIERlcGFydG1lbnQgb2YgRWR1Y2F0aW9uIGFuZCBIdW1hbml0aWVzIGlzIG9uZSBvZiB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBwYXJ0bmVycyBvZiBlXjQgcHJvamVjdC4iLCJsb2NhdGlvbiI6eyJpY29uIjoiaHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtZ29sZC9hc3NldHMvaW1hZ2VzLy9pY29ucy8yLWdlbmVyaWMucG5nIiwibGF0IjoiNDQuNjQ1MTE0NSIsImxuZyI6IjEwLjkyODEyNCIsImNpdHkiOiJNb2RlbmEiLCJzdGF0ZSI6IkVtaWxpYS1Sb21hZ25hIiwiY291bnRyeSI6Ikl0YWx5Iiwib25jbGlja19hY3Rpb24iOiJtYXJrZXIiLCJtYXJrZXJfaW1hZ2UiOiI8ZGl2IGNsYXNzPSdmYy1mZWF0dXJlLWltZyc+PGltZyBsb2FkaW5nPSdsYXp5JyBkZWNvZGluZz0nYXN5bmMnIGFsdD0nVW5pdmVyc2l0XHUwMGUwIGRlZ2xpIFN0dWRpIGRpIE1vZGVuYSBlIFJlZ2dpbyBFbWlsaWEgLSBVTklNT1JFJyBzcmM9J2h0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzA0L3VuaW1vcmUtbG9nby5qcGcnIGNsYXNzPSd3cGdtcF9tYXJrZXJfaW1hZ2UgZmMtaXRlbS1mZWF0dXJlZF9pbWFnZSBmYy1pdGVtLWxhcmdlJyAvPjwvZGl2PiIsIm9wZW5fbmV3X3RhYiI6InllcyIsInBvc3RhbF9jb2RlIjoiNDExMjEiLCJkcmFnZ2FibGUiOmZhbHNlLCJpbmZvd2luZG93X2RlZmF1bHRfb3BlbiI6ZmFsc2UsImFuaW1hdGlvbiI6IkRST1AiLCJpbmZvd2luZG93X2Rpc2FibGUiOnRydWUsInpvb20iOjUsImV4dHJhX2ZpZWxkcyI6eyJmaWVsZC1vZi1hY3Rpb24iOiJVbml2ZXJzaXR5IiwibmF0dXJlIjoiUHVibGljIiwibGlzdG9yZGVyIjoiMSJ9fSwiY2F0ZWdvcmllcyI6W3siaWQiOiIyIiwibmFtZSI6IlByb2plY3QgUGFydG5lcnMiLCJ0eXBlIjoiY2F0ZWdvcnkiLCJleHRlbnNpb25fZmllbGRzIjp7ImNhdF9vcmRlciI6IjEifSwiaWNvbiI6Imh0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvcGx1Z2lucy93cC1nb29nbGUtbWFwLWdvbGQvYXNzZXRzL2ltYWdlcy8vaWNvbnMvMi1nZW5lcmljLnBuZyJ9LHsiaWQiOiI2IiwibmFtZSI6IlVuaXZlcnNpdHkiLCJ0eXBlIjoiY2F0ZWdvcnkiLCJpY29uIjoiaHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtZ29sZC9hc3NldHMvaW1hZ2VzL2ljb25zL3VuaXZlcnNpdHkucG5nIn1dfSx7ImlkIjoiOCIsInRpdGxlIjoiRHVibGluIENpdHkgVW5pdmVyc2l0eSAtIERDVSIsImFkZHJlc3MiOiJEdWJsaW4gQ2l0eSBVbml2ZXJzaXR5LCBEcnVtY29uZHJhIFJvYWQgVXBwZXIsIERydW1jb25kcmEsIER1YmxpbiA5LCBJcmVsYW5kIiwic291cmNlIjoibWFudWFsIiwiY29udGVudCI6IkRDVSBTY2hvb2wgb2YgU1RFTSBFZHVjYXRpb24sIElubm92YXRpb24gJiBHbG9iYWwgU3R1ZGllcyBpcyBvbmUgb2YgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgcGFydG5lcnMgb2YgZV40IHByb2plY3QuIiwibG9jYXRpb24iOnsiaWNvbiI6Imh0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvcGx1Z2lucy93cC1nb29nbGUtbWFwLWdvbGQvYXNzZXRzL2ltYWdlcy8vaWNvbnMvMi1nZW5lcmljLnBuZyIsImxhdCI6IjUzLjM3MTU3NSIsImxuZyI6Ii02LjI1NTIwOTEiLCJzdGF0ZSI6IkNvdW50eSBEdWJsaW4iLCJjb3VudHJ5IjoiSXJlbGFuZCIsIm9uY2xpY2tfYWN0aW9uIjoibWFya2VyIiwibWFya2VyX2ltYWdlIjoiPGRpdiBjbGFzcz0nZmMtZmVhdHVyZS1pbWcnPjxpbWcgbG9hZGluZz0nbGF6eScgZGVjb2Rpbmc9J2FzeW5jJyBhbHQ9J0R1YmxpbiBDaXR5IFVuaXZlcnNpdHkgLSBEQ1UnIHNyYz0naHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDQvZGN1LWxvZ28uanBnJyBjbGFzcz0nd3BnbXBfbWFya2VyX2ltYWdlIGZjLWl0ZW0tZmVhdHVyZWRfaW1hZ2UgZmMtaXRlbS1sYXJnZScgLz48L2Rpdj4iLCJvcGVuX25ld190YWIiOiJ5ZXMiLCJkcmFnZ2FibGUiOmZhbHNlLCJpbmZvd2luZG93X2RlZmF1bHRfb3BlbiI6ZmFsc2UsImFuaW1hdGlvbiI6IkRST1AiLCJpbmZvd2luZG93X2Rpc2FibGUiOnRydWUsInpvb20iOjUsImV4dHJhX2ZpZWxkcyI6eyJmaWVsZC1vZi1hY3Rpb24iOiJVbml2ZXJzaXR5IiwibmF0dXJlIjoiUHVibGljIiwibGlzdG9yZGVyIjoiMSJ9fSwiY2F0ZWdvcmllcyI6W3siaWQiOiIyIiwibmFtZSI6IlByb2plY3QgUGFydG5lcnMiLCJ0eXBlIjoiY2F0ZWdvcnkiLCJleHRlbnNpb25fZmllbGRzIjp7ImNhdF9vcmRlciI6IjEifSwiaWNvbiI6Imh0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvcGx1Z2lucy93cC1nb29nbGUtbWFwLWdvbGQvYXNzZXRzL2ltYWdlcy8vaWNvbnMvMi1nZW5lcmljLnBuZyJ9LHsiaWQiOiI2IiwibmFtZSI6IlVuaXZlcnNpdHkiLCJ0eXBlIjoiY2F0ZWdvcnkiLCJpY29uIjoiaHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtZ29sZC9hc3NldHMvaW1hZ2VzL2ljb25zL3VuaXZlcnNpdHkucG5nIn1dfSx7ImlkIjoiOSIsInRpdGxlIjoiVW5pdmVyc2l0YXQgZGUgVmFsZW5jaWEgLSBVViIsImFkZHJlc3MiOiJVbml2ZXJzaXR5IG9mIFZhbGVuY2lhLCBBdmluZ3VkYSBkZSBCbGFzY28gSWJcdTAwZTFcdTAwZjFleiwgVmFsZW5jaWEsIFNwYWluIiwic291cmNlIjoibWFudWFsIiwiY29udGVudCI6IlVWIERlcGFydG1lbnQgb2YgRXhwZXJpbWVudGFsIGFuZCBTb2NpYWwgU2NpZW5jZXMgRWR1Y2F0aW9uIGlzIG9uZSBvZiB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBwYXJ0bmVycyBvZiBlXjQgcHJvamVjdC4iLCJsb2NhdGlvbiI6eyJpY29uIjoiaHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtZ29sZC9hc3NldHMvaW1hZ2VzLy9pY29ucy8yLWdlbmVyaWMucG5nIiwibGF0IjoiMzkuNDc5MDUxMDk5OTk5OTkiLCJsbmciOiItMC4zNTkwODcyOTk5OTk5OTk5IiwiY2l0eSI6IlZhbFx1MDBlOG5jaWEiLCJzdGF0ZSI6IkNvbXVuaWRhZCBWYWxlbmNpYW5hIiwiY291bnRyeSI6IlNwYWluIiwib25jbGlja19hY3Rpb24iOiJtYXJrZXIiLCJtYXJrZXJfaW1hZ2UiOiI8ZGl2IGNsYXNzPSdmYy1mZWF0dXJlLWltZyc+PGltZyBsb2FkaW5nPSdsYXp5JyBkZWNvZGluZz0nYXN5bmMnIGFsdD0nVW5pdmVyc2l0YXQgZGUgVmFsZW5jaWEgLSBVVicgc3JjPSdodHRwczovL2VuZXJneTR0ZWFjaGVycy5ldS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMi8wNC91bmktdmFsZW5jaWEtbG9nby5qcGcnIGNsYXNzPSd3cGdtcF9tYXJrZXJfaW1hZ2UgZmMtaXRlbS1mZWF0dXJlZF9pbWFnZSBmYy1pdGVtLWxhcmdlJyAvPjwvZGl2PiIsIm9wZW5fbmV3X3RhYiI6InllcyIsInBvc3RhbF9jb2RlIjoiNDYwMTAiLCJkcmFnZ2FibGUiOmZhbHNlLCJpbmZvd2luZG93X2RlZmF1bHRfb3BlbiI6ZmFsc2UsImFuaW1hdGlvbiI6IkRST1AiLCJpbmZvd2luZG93X2Rpc2FibGUiOnRydWUsInpvb20iOjUsImV4dHJhX2ZpZWxkcyI6eyJmaWVsZC1vZi1hY3Rpb24iOiJVbml2ZXJzaXR5IiwibmF0dXJlIjoiUHVibGljIiwibGlzdG9yZGVyIjoiMSJ9fSwiY2F0ZWdvcmllcyI6W3siaWQiOiIyIiwibmFtZSI6IlByb2plY3QgUGFydG5lcnMiLCJ0eXBlIjoiY2F0ZWdvcnkiLCJleHRlbnNpb25fZmllbGRzIjp7ImNhdF9vcmRlciI6IjEifSwiaWNvbiI6Imh0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvcGx1Z2lucy93cC1nb29nbGUtbWFwLWdvbGQvYXNzZXRzL2ltYWdlcy8vaWNvbnMvMi1nZW5lcmljLnBuZyJ9LHsiaWQiOiI2IiwibmFtZSI6IlVuaXZlcnNpdHkiLCJ0eXBlIjoiY2F0ZWdvcnkiLCJpY29uIjoiaHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtZ29sZC9hc3NldHMvaW1hZ2VzL2ljb25zL3VuaXZlcnNpdHkucG5nIn1dfSx7ImlkIjoiMTAiLCJ0aXRsZSI6IlVuaXdlcnN5dGV0IE1pa29cdTAxNDJhamEgS29wZXJuaWthIHcgVG9ydW5pdSAtIFVNSyIsImFkZHJlc3MiOiJVbml3ZXJzeXRldCBNaWtvXHUwMTQyYWphIEtvcGVybmlrYSB3IFRvcnVuaXUsIEp1cmlqYSBHYWdhcmluYSwgVG9ydVx1MDE0NCwgUG9sYW5kIiwic291cmNlIjoibWFudWFsIiwiY29udGVudCI6IlVNSyBEaWRhY3RpY3Mgb2YgUGh5c2ljcyBEaXZpc2lvbiBpcyBvbmUgb2YgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgcGFydG5lcnMgb2YgZV40IHByb2plY3QuIiwibG9jYXRpb24iOnsiaWNvbiI6Imh0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvcGx1Z2lucy93cC1nb29nbGUtbWFwLWdvbGQvYXNzZXRzL2ltYWdlcy8vaWNvbnMvMi1nZW5lcmljLnBuZyIsImxhdCI6IjUzLjAxOTUxODciLCJsbmciOiIxOC41NzExOTk0IiwiY2l0eSI6IlRvcnVcdTAxNDQiLCJzdGF0ZSI6Ikt1amF3c2tvLVBvbW9yc2tpZSIsImNvdW50cnkiOiJQb2xhbmQiLCJvbmNsaWNrX2FjdGlvbiI6Im1hcmtlciIsIm1hcmtlcl9pbWFnZSI6IjxkaXYgY2xhc3M9J2ZjLWZlYXR1cmUtaW1nJz48aW1nIGxvYWRpbmc9J2xhenknIGRlY29kaW5nPSdhc3luYycgYWx0PSdVbml3ZXJzeXRldCBNaWtvXHUwMTQyYWphIEtvcGVybmlrYSB3IFRvcnVuaXUgLSBVTUsnIHNyYz0naHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDQvdW5pLWtvcGVybmlrYS10b3J1bml1LWxvZ28uanBnJyBjbGFzcz0nd3BnbXBfbWFya2VyX2ltYWdlIGZjLWl0ZW0tZmVhdHVyZWRfaW1hZ2UgZmMtaXRlbS1sYXJnZScgLz48L2Rpdj4iLCJvcGVuX25ld190YWIiOiJ5ZXMiLCJwb3N0YWxfY29kZSI6Ijg3LTEwMCIsImRyYWdnYWJsZSI6ZmFsc2UsImluZm93aW5kb3dfZGVmYXVsdF9vcGVuIjpmYWxzZSwiYW5pbWF0aW9uIjoiRFJPUCIsImluZm93aW5kb3dfZGlzYWJsZSI6dHJ1ZSwiem9vbSI6NSwiZXh0cmFfZmllbGRzIjp7ImZpZWxkLW9mLWFjdGlvbiI6IlVuaXZlcnNpdHkiLCJuYXR1cmUiOiJQdWJsaWMiLCJsaXN0b3JkZXIiOiIxIn19LCJjYXRlZ29yaWVzIjpbeyJpZCI6IjIiLCJuYW1lIjoiUHJvamVjdCBQYXJ0bmVycyIsInR5cGUiOiJjYXRlZ29yeSIsImV4dGVuc2lvbl9maWVsZHMiOnsiY2F0X29yZGVyIjoiMSJ9LCJpY29uIjoiaHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtZ29sZC9hc3NldHMvaW1hZ2VzLy9pY29ucy8yLWdlbmVyaWMucG5nIn0seyJpZCI6IjYiLCJuYW1lIjoiVW5pdmVyc2l0eSIsInR5cGUiOiJjYXRlZ29yeSIsImljb24iOiJodHRwczovL2VuZXJneTR0ZWFjaGVycy5ldS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1nb2xkL2Fzc2V0cy9pbWFnZXMvaWNvbnMvdW5pdmVyc2l0eS5wbmcifV19LHsiaWQiOiIxMSIsInRpdGxlIjoiSW5FdXJvcGEiLCJhZGRyZXNzIjoiSW5FdXJvcGEgc3JsLCBWaWEgUGlldHJvIEdpYXJkaW5pLCBNb2RlbmEsIFByb3ZpbmNlIG9mIE1vZGVuYSwgSXRhbHkiLCJzb3VyY2UiOiJtYW51YWwiLCJjb250ZW50IjoiSW5FdXJvcGEgc3JsIGlzIG9uZSBvZiB0aGUgcGFydG5lcnMgb2YgZV40IHByb2plY3QuIiwibG9jYXRpb24iOnsiaWNvbiI6Imh0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvcGx1Z2lucy93cC1nb29nbGUtbWFwLWdvbGQvYXNzZXRzL2ltYWdlcy8vaWNvbnMvMi1nZW5lcmljLnBuZyIsImxhdCI6IjQ0LjYzNDk5MzciLCJsbmciOiIxMC45MDI4ODg2IiwiY2l0eSI6Ik1vZGVuYSIsInN0YXRlIjoiRW1pbGlhLVJvbWFnbmEiLCJjb3VudHJ5IjoiSXRhbHkiLCJvbmNsaWNrX2FjdGlvbiI6Im1hcmtlciIsIm1hcmtlcl9pbWFnZSI6IjxkaXYgY2xhc3M9J2ZjLWZlYXR1cmUtaW1nJz48aW1nIGxvYWRpbmc9J2xhenknIGRlY29kaW5nPSdhc3luYycgYWx0PSdJbkV1cm9wYScgc3JjPSdodHRwczovL2VuZXJneTR0ZWFjaGVycy5ldS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMi8wNC9pbmV1cm9wYS1sb2dvLmpwZycgY2xhc3M9J3dwZ21wX21hcmtlcl9pbWFnZSBmYy1pdGVtLWZlYXR1cmVkX2ltYWdlIGZjLWl0ZW0tbGFyZ2UnIC8+PC9kaXY+Iiwib3Blbl9uZXdfdGFiIjoieWVzIiwicG9zdGFsX2NvZGUiOiI0MTEwMCIsImRyYWdnYWJsZSI6ZmFsc2UsImluZm93aW5kb3dfZGVmYXVsdF9vcGVuIjpmYWxzZSwiYW5pbWF0aW9uIjoiRFJPUCIsImluZm93aW5kb3dfZGlzYWJsZSI6dHJ1ZSwiem9vbSI6NSwiZXh0cmFfZmllbGRzIjp7ImZpZWxkLW9mLWFjdGlvbiI6IkludGVybmF0aW9uYWwgQ29sbGFib3JhdGlvbiIsIm5hdHVyZSI6IlByaXZhdGUiLCJsaXN0b3JkZXIiOiIxIn19LCJjYXRlZ29yaWVzIjpbeyJpZCI6IjIiLCJuYW1lIjoiUHJvamVjdCBQYXJ0bmVycyIsInR5cGUiOiJjYXRlZ29yeSIsImV4dGVuc2lvbl9maWVsZHMiOnsiY2F0X29yZGVyIjoiMSJ9LCJpY29uIjoiaHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtZ29sZC9hc3NldHMvaW1hZ2VzLy9pY29ucy8yLWdlbmVyaWMucG5nIn0seyJpZCI6IjIzIiwibmFtZSI6IlByaXZhdGUgQ29tcGFueSIsInR5cGUiOiJjYXRlZ29yeSIsImljb24iOiJodHRwczovL2VuZXJneTR0ZWFjaGVycy5ldS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1nb2xkL2Fzc2V0cy9pbWFnZXMvaWNvbnMvd29ya29mZmljZS5wbmcifV19LHsiaWQiOiIxMiIsInRpdGxlIjoiRXNjaWVuY2lhIEV2ZW50b3MgQ2llbnRcdTAwZWRmaWNvcyBTLkwuIiwiYWRkcmVzcyI6IkVTQ0lFTkNJQSBFdmVudG9zIENpZW50aWZpY29zIFMubC4sIFNwYWluIiwic291cmNlIjoibWFudWFsIiwiY29udGVudCI6IkVzY2llbmNpYSBFdmVudG9zIENpZW50XHUwMGVkZmljb3MgUy5MLiBpcyBvbmUgb2YgdGhlIHBhcnRuZXJzIG9mIGVeNCBwcm9qZWN0LiIsImxvY2F0aW9uIjp7Imljb24iOiJodHRwczovL2VuZXJneTR0ZWFjaGVycy5ldS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1nb2xkL2Fzc2V0cy9pbWFnZXMvL2ljb25zLzItZ2VuZXJpYy5wbmciLCJsYXQiOiI0MS42MTE0NDYiLCJsbmciOiItMC44Mzg5NDgxIiwiY2l0eSI6IlphcmFnb3phIiwic3RhdGUiOiJBcmFnXHUwMGYzbiIsImNvdW50cnkiOiJTcGFpbiIsIm9uY2xpY2tfYWN0aW9uIjoibWFya2VyIiwibWFya2VyX2ltYWdlIjoiPGRpdiBjbGFzcz0nZmMtZmVhdHVyZS1pbWcnPjxpbWcgbG9hZGluZz0nbGF6eScgZGVjb2Rpbmc9J2FzeW5jJyBhbHQ9J0VzY2llbmNpYSBFdmVudG9zIENpZW50XHUwMGVkZmljb3MgUy5MLicgc3JjPSdodHRwczovL2VuZXJneTR0ZWFjaGVycy5ldS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMi8wNC9lc2NpZW5jaWEtbG9nby5qcGcnIGNsYXNzPSd3cGdtcF9tYXJrZXJfaW1hZ2UgZmMtaXRlbS1mZWF0dXJlZF9pbWFnZSBmYy1pdGVtLWxhcmdlJyAvPjwvZGl2PiIsIm9wZW5fbmV3X3RhYiI6InllcyIsInBvc3RhbF9jb2RlIjoiNTA3MjAiLCJkcmFnZ2FibGUiOmZhbHNlLCJpbmZvd2luZG93X2RlZmF1bHRfb3BlbiI6ZmFsc2UsImFuaW1hdGlvbiI6IkRST1AiLCJpbmZvd2luZG93X2Rpc2FibGUiOnRydWUsInpvb20iOjUsImV4dHJhX2ZpZWxkcyI6eyJmaWVsZC1vZi1hY3Rpb24iOiJTVEVNLFNjaWVudGlmaWMgRGlzc2VtaW5hdGlvbiIsIm5hdHVyZSI6IlByaXZhdGUiLCJsaXN0b3JkZXIiOiIxIn19LCJjYXRlZ29yaWVzIjpbeyJpZCI6IjIiLCJuYW1lIjoiUHJvamVjdCBQYXJ0bmVycyIsInR5cGUiOiJjYXRlZ29yeSIsImV4dGVuc2lvbl9maWVsZHMiOnsiY2F0X29yZGVyIjoiMSJ9LCJpY29uIjoiaHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtZ29sZC9hc3NldHMvaW1hZ2VzLy9pY29ucy8yLWdlbmVyaWMucG5nIn0seyJpZCI6IjMiLCJuYW1lIjoiU21hbGwgYW5kIE1lZGl1bSBFbnRlcnByaXNlIiwidHlwZSI6ImNhdGVnb3J5IiwiaWNvbiI6Imh0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvcGx1Z2lucy93cC1nb29nbGUtbWFwLWdvbGQvYXNzZXRzL2ltYWdlcy9pY29ucy9mYWN0b3J5LnBuZyJ9XX0seyJpZCI6IjEzIiwidGl0bGUiOiJTdXN0YWluYWJsZSBJbm5vdmF0aW9uIFRlY2hub2xvZ2llcyBTZXJ2aWNlcyAtIFNJVEVTIEx0ZC4iLCJhZGRyZXNzIjoiQ2FzdGxldHJveSBQYXJrIENvbW1lcmNpYWwgQ2FtcHVzLCBOZXdjYXN0bGUsIENhc3RsZXRyb3ksIENvdW50eSBMaW1lcmljaywgSXJlbGFuZCIsInNvdXJjZSI6Im1hbnVhbCIsImNvbnRlbnQiOiJTSVRFUyBMdGQuIGlzIG9uZSBvZiB0aGUgcGFydG5lcnMgb2YgZV40IHByb2plY3QuIiwibG9jYXRpb24iOnsiaWNvbiI6Imh0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvcGx1Z2lucy93cC1nb29nbGUtbWFwLWdvbGQvYXNzZXRzL2ltYWdlcy8vaWNvbnMvMi1nZW5lcmljLnBuZyIsImxhdCI6IjUyLjY2NzYzNzc5OTk5OTk5IiwibG5nIjoiLTguNTc1NzIyNyIsImNpdHkiOiJDYXN0bGV0cm95Iiwic3RhdGUiOiJDb3VudHkgTGltZXJpY2siLCJjb3VudHJ5IjoiSXJlbGFuZCIsIm9uY2xpY2tfYWN0aW9uIjoibWFya2VyIiwibWFya2VyX2ltYWdlIjoiPGRpdiBjbGFzcz0nZmMtZmVhdHVyZS1pbWcnPjxpbWcgbG9hZGluZz0nbGF6eScgZGVjb2Rpbmc9J2FzeW5jJyBhbHQ9J1N1c3RhaW5hYmxlIElubm92YXRpb24gVGVjaG5vbG9naWVzIFNlcnZpY2VzIC0gU0lURVMgTHRkLicgc3JjPSdodHRwczovL2VuZXJneTR0ZWFjaGVycy5ldS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMi8wNC9zaXRlcy1sb2dvLmpwZycgY2xhc3M9J3dwZ21wX21hcmtlcl9pbWFnZSBmYy1pdGVtLWZlYXR1cmVkX2ltYWdlIGZjLWl0ZW0tbGFyZ2UnIC8+PC9kaXY+Iiwib3Blbl9uZXdfdGFiIjoieWVzIiwicG9zdGFsX2NvZGUiOiJEMDcgUDRBWCIsImRyYWdnYWJsZSI6ZmFsc2UsImluZm93aW5kb3dfZGVmYXVsdF9vcGVuIjpmYWxzZSwiYW5pbWF0aW9uIjoiRFJPUCIsImluZm93aW5kb3dfZGlzYWJsZSI6dHJ1ZSwiem9vbSI6NSwiZXh0cmFfZmllbGRzIjp7ImZpZWxkLW9mLWFjdGlvbiI6IlRlY2hub2xvZ2ljYWwgRGV2ZWxvcG1lbnQsU3RhcnR1cCIsIm5hdHVyZSI6IlByaXZhdGUiLCJsaXN0b3JkZXIiOiIxIn19LCJjYXRlZ29yaWVzIjpbeyJpZCI6IjIiLCJuYW1lIjoiUHJvamVjdCBQYXJ0bmVycyIsInR5cGUiOiJjYXRlZ29yeSIsImV4dGVuc2lvbl9maWVsZHMiOnsiY2F0X29yZGVyIjoiMSJ9LCJpY29uIjoiaHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtZ29sZC9hc3NldHMvaW1hZ2VzLy9pY29ucy8yLWdlbmVyaWMucG5nIn1dfSx7ImlkIjoiMTUiLCJ0aXRsZSI6IkgySVQgQXNzb2NpYXppb25lIEl0YWxpYW5hIElkcm9nZW5vIiwiYWRkcmVzcyI6IlZpYSBQYW50YW5vLCA5LCBNaWxhbm8sIE1ldHJvcG9saXRhbiBDaXR5IG9mIE1pbGFuLCBJdGFseSIsInNvdXJjZSI6Im1hbnVhbCIsImNvbnRlbnQiOiJIMklUIC0gQXNzb2NpYXppb25lIGl0YWxpYW5hIGlkcm9nZW5vIGFnZ3JlZ2EgZ3JhbmRpLCBtZWRpZSBlIHBpY2NvbGUgaW1wcmVzZSwgY2VudHJpIGRpIHJpY2VyY2EgZSB1bml2ZXJzaXRcdTAwZTAgY2hlIGxhdm9yYW5vIG5lbCBzZXR0b3JlIGRlbGwnaWRyb2dlbm8uIENvbnRhIGF0dHVhbG1lbnRlIDEzMCBzb2NpIGNoZSByYXBwcmVzZW50YW5vIHR1dHRhIGxhIGNhdGVuYSBkZWwgdmFsb3JlIGRlbGwnaWRyb2dlbm8gZGFsbGEgcHJvZHV6aW9uZSBmaW5vIGFnbGkgdXNpIGZpbmFsaSwgY29tcHJlbmRlbmRvIGF6aWVuZGUgY2hlIHNpIG9jY3VwYW5vIGRlbGxhIGxvZ2lzdGljYSBkZWxsJ2lkcm9nZW5vIHBlciBpbCBzdW8gdHJhc3BvcnRvLCBkaXN0cmlidXppb25lIGUgc3RvY2NhZ2dpbywgaW1wcmVzZSBjaGUgc3ZpbHVwcGFubyBsZSB0ZWNub2xvZ2llIHF1YWxpIGVsZXR0cm9saXp6YXRvcmkgZSBjZWxsZSBhIGNvbWJ1c3RpYmlsZSwgYXppZW5kZSBkZWxsYSBjb21wb25lbnRpc3RpY2EsIGltcHJlc2UgY2hlIHN2aWx1cHBhbm8gc2lzdGVtaSBwZXIgbCd1dGlsaXp6byBkZWxsJ2lkcm9nZW5vIG5laSBzZXR0b3JpIGRlbGxhIG1vYmlsaXRcdTAwZTAsIGRlbCByZXNpZGVuemlhbGUgZGVsbGEgcHJvZHV6aW9uZSBkaSBlbmVyZ2lhIGUgZGVsbCdpbmR1c3RyaWEuIENvc3RpdHVpdGEgbmVsIDIwMDUsIEgySVQgc2kgcG9zdGEgZGkgcmFnZ2l1bmdlcmUgZ2xpIG9iaWV0dGl2aSBkaSBzdGltb2xhcmUgbGEgY3JlYXppb25lIGRlbGwnaW5mcmFzdHJ1dHR1cmEgcGVyIGwndXNvIGRlbGwnaWRyb2dlbm8sIGVzc2VyZSBwb3J0YXZvY2UgZGVnbGkgYXR0b3JpIGRlbCBzZXR0b3JlIGUgYXNzaWN1cmFyZSB1biBydW9sbyBkaSBsZWFkZXJzaGlwIHBlciBsJ0l0YWxpYSBuZWwgbWVyY2F0byBtb25kaWFsZS5cclxud3d3LmgyaXQuaXQiLCJsb2NhdGlvbiI6eyJpY29uIjoiaHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtZ29sZC9hc3NldHMvaW1hZ2VzLy9pY29ucy8xLWdlbmVyaWMucG5nIiwibGF0IjoiNDUuNDYwMjgyMyIsImxuZyI6IjkuMTkxODkyMiIsImNpdHkiOiJNaWxhbm8iLCJzdGF0ZSI6IkxvbWJhcmRpYSIsImNvdW50cnkiOiJJdGFseSIsIm9uY2xpY2tfYWN0aW9uIjoibWFya2VyIiwibWFya2VyX2ltYWdlIjoiPGRpdiBjbGFzcz0nZmMtZmVhdHVyZS1pbWcnPjxpbWcgbG9hZGluZz0nbGF6eScgZGVjb2Rpbmc9J2FzeW5jJyBhbHQ9J0gySVQgQXNzb2NpYXppb25lIEl0YWxpYW5hIElkcm9nZW5vJyBzcmM9J2h0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIzLzA5L2xvZ28taDJpdC1yZXRpbmEtMS0xLnBuZycgY2xhc3M9J3dwZ21wX21hcmtlcl9pbWFnZSBmYy1pdGVtLWZlYXR1cmVkX2ltYWdlIGZjLWl0ZW0tbGFyZ2UnIC8+PC9kaXY+Iiwib3Blbl9uZXdfdGFiIjoieWVzIiwicG9zdGFsX2NvZGUiOiIyMDEyMiIsImRyYWdnYWJsZSI6ZmFsc2UsImluZm93aW5kb3dfZGVmYXVsdF9vcGVuIjpmYWxzZSwiYW5pbWF0aW9uIjoiQk9VTkNFMSIsImluZm93aW5kb3dfZGlzYWJsZSI6dHJ1ZSwiem9vbSI6NSwiZXh0cmFfZmllbGRzIjp7ImZpZWxkLW9mLWFjdGlvbiI6Ikh5ZHJvZ2VuLEZ1ZWwgQ2VsbHMsVGVjaG5vbG9naWNhbCBEZXZlbG9wbWVudCIsIm5hdHVyZSI6IlByaXZhdGUiLCJsaXN0b3JkZXIiOiIyIn19LCJjYXRlZ29yaWVzIjpbeyJpZCI6IjEiLCJuYW1lIjoiU3Rha2Vob2xkZXJzIiwidHlwZSI6ImNhdGVnb3J5IiwiZXh0ZW5zaW9uX2ZpZWxkcyI6eyJjYXRfb3JkZXIiOiIyIn0sImljb24iOiJodHRwczovL2VuZXJneTR0ZWFjaGVycy5ldS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1nb2xkL2Fzc2V0cy9pbWFnZXMvL2ljb25zLzEtZ2VuZXJpYy5wbmcifSx7ImlkIjoiMTMiLCJuYW1lIjoiTmV0d29yayBvZiBPcmdhbmlzYXRpb25zL0VudGVycHJpc2VzIiwidHlwZSI6ImNhdGVnb3J5IiwiaWNvbiI6Imh0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvcGx1Z2lucy93cC1nb29nbGUtbWFwLWdvbGQvYXNzZXRzL2ltYWdlcy9pY29ucy9jbHVzdGVyMi5wbmcifV19LHsiaWQiOiIxNiIsInRpdGxlIjoiQWdlbnppYSBwZXIgbCdFbmVyZ2lhIEFsdG8gQWRpZ2UgLSBDYXNhQ2xpbWEiLCJhZGRyZXNzIjoiVmlhIEEuIFZvbHRhLCAxM0EsIEJvbHphbm8sIEF1dG9ub21vdXMgUHJvdmluY2Ugb2YgQm9semFubyBcdTIwMTMgU291dGggVHlyb2wsIEl0YWx5Iiwic291cmNlIjoibWFudWFsIiwiY29udGVudCI6IkFnZW56aWEgcGVyIGwnRW5lcmdpYSBkZWxsYSBQcm92aW5jaWEgQXV0b25vbWEgZGkgQm9semFubywgaW1wZWduYXRhIHNvcHJhdHR1dHRvIG5lbGxhIHByb21vemlvbmUgZSBjZXJ0aWZpY2F6aW9uZSBkaSBlZGlmaWNpIGEgYmFzc28gaW1wYXR0byBlbmVyZ2V0aWNvLCBuZWxsJ2FjY29tcGFnbmFtZW50byBkaSBhemllbmRlIGUgY29tdW5pLCBuZWxsYSByaWNlcmNhIHRlY25vbG9naWNhLCBuZWxsYSBmb3JtYXppb25lIGRpIHByb2Zlc3Npb25pc3RpIGRlbCBzZXR0b3JlLCBlIG5lbGxhIGNvbXVuaWNhemlvbmUuXHJcbnd3dy5hZ2VuemlhY2FzYWNsaW1hLml0IiwibG9jYXRpb24iOnsiaWNvbiI6Imh0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvcGx1Z2lucy93cC1nb29nbGUtbWFwLWdvbGQvYXNzZXRzL2ltYWdlcy8vaWNvbnMvMS1nZW5lcmljLnBuZyIsImxhdCI6IjQ2LjQ3ODYwNDYiLCJsbmciOiIxMS4zMzIwODUyIiwiY2l0eSI6IkJvbHphbm8iLCJzdGF0ZSI6IlRyZW50aW5vLUFsdG8gQWRpZ2UiLCJjb3VudHJ5IjoiSXRhbHkiLCJvbmNsaWNrX2FjdGlvbiI6Im1hcmtlciIsIm1hcmtlcl9pbWFnZSI6IjxkaXYgY2xhc3M9J2ZjLWZlYXR1cmUtaW1nJz48aW1nIGxvYWRpbmc9J2xhenknIGRlY29kaW5nPSdhc3luYycgYWx0PSdBZ2VuemlhIHBlciBsJiMwMzk7RW5lcmdpYSBBbHRvIEFkaWdlIC0gQ2FzYUNsaW1hJyBzcmM9J2h0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIzLzA5L0xvZ29fQ2FzYUNsaW1hLnBuZycgY2xhc3M9J3dwZ21wX21hcmtlcl9pbWFnZSBmYy1pdGVtLWZlYXR1cmVkX2ltYWdlIGZjLWl0ZW0tbGFyZ2UnIC8+PC9kaXY+Iiwib3Blbl9uZXdfdGFiIjoieWVzIiwicG9zdGFsX2NvZGUiOiIzOTEwMCIsImRyYWdnYWJsZSI6ZmFsc2UsImluZm93aW5kb3dfZGVmYXVsdF9vcGVuIjpmYWxzZSwiYW5pbWF0aW9uIjoiQk9VTkNFMSIsImluZm93aW5kb3dfZGlzYWJsZSI6dHJ1ZSwiem9vbSI6NSwiZXh0cmFfZmllbGRzIjp7ImZpZWxkLW9mLWFjdGlvbiI6IkVuZXJneSBFZmZpY2llbmN5LEVuZXJneSBNYW5hZ2VtZW50IiwibmF0dXJlIjoiUHVibGljIiwibGlzdG9yZGVyIjoiMiJ9fSwiY2F0ZWdvcmllcyI6W3siaWQiOiIxIiwibmFtZSI6IlN0YWtlaG9sZGVycyIsInR5cGUiOiJjYXRlZ29yeSIsImV4dGVuc2lvbl9maWVsZHMiOnsiY2F0X29yZGVyIjoiMiJ9LCJpY29uIjoiaHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtZ29sZC9hc3NldHMvaW1hZ2VzLy9pY29ucy8xLWdlbmVyaWMucG5nIn0seyJpZCI6IjIyIiwibmFtZSI6IkFnZW5jeSIsInR5cGUiOiJjYXRlZ29yeSIsImljb24iOiJodHRwczovL2VuZXJneTR0ZWFjaGVycy5ldS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1nb2xkL2Fzc2V0cy9pbWFnZXMvaWNvbnMvYXBhcnRtZW50LnBuZyJ9XX0seyJpZCI6IjE3IiwidGl0bGUiOiJDZW50cm8gU3VzdGFpbmFibGUgRW5lcmd5IC0gRm9uZGF6aW9uZSBCcnVubyBLZXNzbGVyIiwiYWRkcmVzcyI6IlZpYSBTb21tYXJpdmUsIDE4LCAzODEyMyBQb3ZvLCBUcmVudG8gQXV0b25vbW91cyBQcm92aW5jZSBvZiBUcmVudG8sIEl0YWx5Iiwic291cmNlIjoibWFudWFsIiwiY29udGVudCI6IklsIENlbnRybyBTdXN0YWluYWJsZSBFbmVyZ3kgcHJvbXVvdmUgbG8gc3ZpbHVwcG8gZGkgc3RydW1lbnRpIGUgbWV0b2RpIHBlciBsYSBjcmVhemlvbmUsIGxvIHN0b2NjYWdnaW8gZSBsYSBkaXN0cmlidXppb25lIGRpIHNvbHV6aW9uaSBlbmVyZ2V0aWNoZSBhIGJhc3NvIGltcGF0dG8gYW1iaWVudGFsZS4gUXVlc3RvIGFwcHJvY2NpbyBzaSBwb3NpemlvbmEgYWxsXHUyMDE5aW50ZXJubyBkaSB1bmEgcHJvc3BldHRpdmEgZGkgZW5lcmdpYSBlY29zb3N0ZW5pYmlsZSwgZGkgc2lzdGVtaSBlIHNvbHV6aW9uaSBjaGUgcmlzcGV0dGFubyBsXHUyMDE5YW1iaWVudGUgZSBsYSBxdWFsaXRcdTAwZTAgZGVsbGEgdml0YSwgZGkgc29sdXppb25pIGF2ZW50aSB1biBtaW5vcmUgaW1wYXR0byBzdWxsYSBzYWx1dGUgZSBzdWxsXHUyMDE5aW5xdWluYW1lbnRvIGFtYmllbnRhbGUsIGEgdmFyaSBsaXZlbGxpLiBMYSBtaXNzaW9uIGRlbCBDZW50cm8gc2kgZm9uZGEgc3Ugb2JpZXR0aXZpIGRpIGRlY2FyYm9uaXp6YXppb25lLCBjaGUgcmljaGllZG9ubyB1biBzaXN0ZW1hIGVuZXJnZXRpY28gcGlcdTAwZjkgZmxlc3NpYmlsZSBjb24gcmV0aSBlbGV0dHJpY2hlIGUgZ2FzIGUgbWVkaWFudGUgbFx1MjAxOWltcGllZ28gZGkgdmV0dG9yaSBlbmVyZ2V0aWNpIGUgc29sdXppb25pIGRpIHN0b2NjYWdnaW8gY2hlIHBlcm1ldHRhbm8gbFx1MjAxOWludHJvZHV6aW9uZSBkaSBlbmVyZ2llIHJpbm5vdmFiaWxpIHN1IGxhcmdhIHNjYWxhLlxyXG5odHRwczovL3d3dy5mYmsuZXUvaXQvc3VzdGFpbmFibGUtZW5lcmd5LyIsImxvY2F0aW9uIjp7Imljb24iOiJodHRwczovL2VuZXJneTR0ZWFjaGVycy5ldS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1nb2xkL2Fzc2V0cy9pbWFnZXMvL2ljb25zLzEtZ2VuZXJpYy5wbmciLCJsYXQiOiI0Ni4wNjc3MDExNTAzMjAzNzQiLCJsbmciOiIxMS4xNTExMTAwMzgwOTgxNDQiLCJjaXR5IjoiVHJlbnRvIiwic3RhdGUiOiJUcmVudGluby1BbHRvIEFkaWdlIiwiY291bnRyeSI6Ikl0YWx5Iiwib25jbGlja19hY3Rpb24iOiJtYXJrZXIiLCJtYXJrZXJfaW1hZ2UiOiI8ZGl2IGNsYXNzPSdmYy1mZWF0dXJlLWltZyc+PGltZyBsb2FkaW5nPSdsYXp5JyBkZWNvZGluZz0nYXN5bmMnIGFsdD0nQ2VudHJvIFN1c3RhaW5hYmxlIEVuZXJneSAtIEZvbmRhemlvbmUgQnJ1bm8gS2Vzc2xlcicgc3JjPSdodHRwczovL2VuZXJneTR0ZWFjaGVycy5ldS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMy8xMC9GQktfQkFTRS5wbmcnIGNsYXNzPSd3cGdtcF9tYXJrZXJfaW1hZ2UgZmMtaXRlbS1mZWF0dXJlZF9pbWFnZSBmYy1pdGVtLWxhcmdlJyAvPjwvZGl2PiIsIm9wZW5fbmV3X3RhYiI6InllcyIsInBvc3RhbF9jb2RlIjoiMzgxMjMiLCJkcmFnZ2FibGUiOmZhbHNlLCJpbmZvd2luZG93X2RlZmF1bHRfb3BlbiI6ZmFsc2UsImFuaW1hdGlvbiI6IkJPVU5DRTEiLCJpbmZvd2luZG93X2Rpc2FibGUiOnRydWUsInpvb20iOjUsImV4dHJhX2ZpZWxkcyI6eyJmaWVsZC1vZi1hY3Rpb24iOiJSZXNlYXJjaCBhbmQgRGV2ZWxvcG1lbnQsRW5lcmd5IFRlY2hub2xvZ3ksSHlkcm9nZW4iLCJuYXR1cmUiOiJQdWJsaWMiLCJsaXN0b3JkZXIiOiIyIn19LCJjYXRlZ29yaWVzIjpbeyJpZCI6IjEiLCJuYW1lIjoiU3Rha2Vob2xkZXJzIiwidHlwZSI6ImNhdGVnb3J5IiwiZXh0ZW5zaW9uX2ZpZWxkcyI6eyJjYXRfb3JkZXIiOiIyIn0sImljb24iOiJodHRwczovL2VuZXJneTR0ZWFjaGVycy5ldS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1nb2xkL2Fzc2V0cy9pbWFnZXMvL2ljb25zLzEtZ2VuZXJpYy5wbmcifSx7ImlkIjoiNCIsIm5hbWUiOiJSZXNlYXJjaCBDZW50ZXIiLCJ0eXBlIjoiY2F0ZWdvcnkiLCJpY29uIjoiaHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtZ29sZC9hc3NldHMvaW1hZ2VzL2ljb25zL2xhYm9yYXRvcnkucG5nIn1dfSx7ImlkIjoiMTgiLCJ0aXRsZSI6IkZ1dHVyZSBNb2JpbGl0eSBDYW1wdXMgSXJlbGFuZCIsImFkZHJlc3MiOiJTaGFubm9uIEZyZWUgWm9uZSwgU2hhbm5vbiBGcmVlIFpvbmUsIExpc21hY2xlYW5lLCBTaGFubm9uLCBDb3VudHkgQ2xhcmUsIElyZWxhbmQiLCJzb3VyY2UiOiJtYW51YWwiLCJjb250ZW50IjoiRk1DSSBpcyB0aGUgZmlyc3QgY29tcGxldGUgZGV2ZWxvcG1lbnQgY2VudHJlIGFuZCBmdWxsLXNjYWxlIHRlc3RiZWQgaW4gSXJlbGFuZCwgYmFzZWQgaW4gdGhlIFNoYW5ub24gRnJlZSBab25lLiBUaGUgZmFjaWxpdHkgZm9jdXNlcyBvbiBjb21wcmVoZW5zaXZlIG1vYmlsaXR5IHRlY2hub2xvZ2llcyB0aGF0IHNwYW4gYm90aCBncm91bmQgKGF1dG9ub21vdXMgZHJpdmluZywgbWljcm8tbW9iaWxpdHksIHNtYXJ0IGNpdGllcywgVjJYIGNvbW11bmljYXRpb25zKSBhbmQgYWlyICh1bm1hbm5lZCBkcm9uZXMsIGVWVE9MLCBBQU0sIFVUTSkgdXNlIGNhc2VzLiBUaGUgZmFjaWxpdHkgc3VwcG9ydHMgYSByYW5nZSBvZiBwYXJ0aWVzLCBmcm9tIGluZGl2aWR1YWwgcmVzZWFyY2hlcnMgdG8gbXVsdGktbmF0aW9uYWwgY29ycG9yYXRpb25zLCB0byBzdGFydC11cHMgYW5kIEdvdmVybm1lbnQgZW50aXRpZXMsIHRvIGNvbmNlaXZlLCBkZXZlbG9wLCB0cmlhbCwgYW5kIGRlcGxveSBzb2NpZXRhbGx5LXRyYW5zZm9ybWF0aXZlIHRyYW5zcG9ydCBzb2x1dGlvbnMgaW4gU2hhbm5vbiBhbmQgYmV5b25kLlxyXG5odHRwczovL2Z1dHVyZW1vYmlsaXR5aXJlbGFuZC5pZS8iLCJsb2NhdGlvbiI6eyJpY29uIjoiaHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtZ29sZC9hc3NldHMvaW1hZ2VzLy9pY29ucy8xLWdlbmVyaWMucG5nIiwibGF0IjoiNTIuNjk4MzM3OSIsImxuZyI6Ii04LjkwMjU5OTU5OTk5OTk5OSIsImNpdHkiOiJTaGFubm9uIiwic3RhdGUiOiJDb3VudHkgQ2xhcmUiLCJjb3VudHJ5IjoiSXJlbGFuZCIsIm9uY2xpY2tfYWN0aW9uIjoibWFya2VyIiwibWFya2VyX2ltYWdlIjoiPGRpdiBjbGFzcz0nZmMtZmVhdHVyZS1pbWcnPjxpbWcgbG9hZGluZz0nbGF6eScgZGVjb2Rpbmc9J2FzeW5jJyBhbHQ9J0Z1dHVyZSBNb2JpbGl0eSBDYW1wdXMgSXJlbGFuZCcgc3JjPSdodHRwczovL2VuZXJneTR0ZWFjaGVycy5ldS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMy8xMC9mbWNpLWxvZ28tdHJhbnNwYXJlbnQtMS5wbmcnIGNsYXNzPSd3cGdtcF9tYXJrZXJfaW1hZ2UgZmMtaXRlbS1mZWF0dXJlZF9pbWFnZSBmYy1pdGVtLWxhcmdlJyAvPjwvZGl2PiIsIm9wZW5fbmV3X3RhYiI6InllcyIsInBvc3RhbF9jb2RlIjoiVjE0IFQyMTMiLCJkcmFnZ2FibGUiOmZhbHNlLCJpbmZvd2luZG93X2RlZmF1bHRfb3BlbiI6ZmFsc2UsImFuaW1hdGlvbiI6IkJPVU5DRTEiLCJpbmZvd2luZG93X2Rpc2FibGUiOnRydWUsInpvb20iOjUsImV4dHJhX2ZpZWxkcyI6eyJmaWVsZC1vZi1hY3Rpb24iOiJNb2JpbGl0eSxJbm5vdmF0aW9uLExvYmJ5aW5nLFRlY2hub2xvZ2ljYWwgRGV2ZWxvcG1lbnQsUmVzZWFyY2giLCJuYXR1cmUiOiJQcml2YXRlIiwibGlzdG9yZGVyIjoiMiJ9fSwiY2F0ZWdvcmllcyI6W3siaWQiOiIxIiwibmFtZSI6IlN0YWtlaG9sZGVycyIsInR5cGUiOiJjYXRlZ29yeSIsImV4dGVuc2lvbl9maWVsZHMiOnsiY2F0X29yZGVyIjoiMiJ9LCJpY29uIjoiaHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtZ29sZC9hc3NldHMvaW1hZ2VzLy9pY29ucy8xLWdlbmVyaWMucG5nIn0seyJpZCI6IjExIiwibmFtZSI6IlN0YXJ0IFVwIiwidHlwZSI6ImNhdGVnb3J5IiwiaWNvbiI6Imh0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvcGx1Z2lucy93cC1nb29nbGUtbWFwLWdvbGQvYXNzZXRzL2ltYWdlcy9pY29ucy9zY2llbmNlY2VudGVyLnBuZyJ9LHsiaWQiOiIxMyIsIm5hbWUiOiJOZXR3b3JrIG9mIE9yZ2FuaXNhdGlvbnMvRW50ZXJwcmlzZXMiLCJ0eXBlIjoiY2F0ZWdvcnkiLCJpY29uIjoiaHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtZ29sZC9hc3NldHMvaW1hZ2VzL2ljb25zL2NsdXN0ZXIyLnBuZyJ9XX0seyJpZCI6IjE5IiwidGl0bGUiOiJJUkVDIEluc3RpdHV0IGRlIFJlY2VyY2EgZW4gRW5lcmdpYSBkZSBDYXRhbHVueWEiLCJhZGRyZXNzIjoiSVJFQyBGdW5kYWNpXHUwMGYzbiBJbnN0aXR1dG8gZGUgSW52ZXN0aWdhY2lcdTAwZjNuIGRlIGxhIEVuZXJnXHUwMGVkYSBkZSBDYXRhbHVcdTAwZjFhLCBTYW50IEFkcmlcdTAwZTAgZGUgQmVzXHUwMGYycywgU3BhaW4iLCJzb3VyY2UiOiJtYW51YWwiLCJjb250ZW50IjoiTGEgRnVuZGFjaVx1MDBmM24gSW5zdGl0dXRvIGRlIEludmVzdGlnYWNpXHUwMGYzbiBlbiBFbmVyZ1x1MDBlZGEgZGUgQ2F0YWx1bnlhIChJUkVDKSBlcyB1biBjZW50cm8gcFx1MDBmYWJsaWNvIGRlIGludmVzdGlnYWNpXHUwMGYzbiBhZHNjcml0byBhbCBEZXBhcnRhbWVudG8gZGUgQWNjaVx1MDBmM24gQ2xpbVx1MDBlMXRpY2EsIEFsaW1lbnRhY2lcdTAwZjNuIHkgQWdlbmRhIFJ1cmFsIGRlIGxhIEdlbmVyYWxpdGF0IGRlIENhdGFsdW55YSwgZW4gZWwgcXVlIHRhbWJpXHUwMGU5biBwYXJ0aWNpcGFuIGVsIERlcGFydGFtZW50byBkZSBJbnZlc3RpZ2FjaVx1MDBmM24geSBVbml2ZXJzaWRhZGVzLCBhc1x1MDBlZCBjb21vIGVsIEluc3RpdHV0byBDYXRhbFx1MDBlMW4gZGUgRW5lcmdcdTAwZWRhIChJQ0FFTiksIHJlY29ub2NpZG8gY29tbyBjZW50cm8gQ0VSQ0EgeSBhY3JlZGl0YWRvIGNvbW8gY2VudHJvIFRFQ05JTy4gQ3JlYWRvIGVuIGVsIGFcdTAwZjFvIDIwMDgsIHRpZW5lIGNvbW8gb2JqZXRpdm8gY29udHJpYnVpciBhbCBkZXNhcnJvbGxvIHNvc3RlbmlibGUgZGUgbGEgc29jaWVkYWQgeSBhdW1lbnRhciBsYSBjb21wZXRpdGl2aWRhZCBkZWwgdGVqaWRvIGluZHVzdHJpYWwgZW4gZWwgc2VjdG9yIGVuZXJnXHUwMGU5dGljby4gRWwgY2VudHJvIGRlc2Fycm9sbGEgaW52ZXN0aWdhY2lcdTAwZjNuIGRlIGV4Y2VsZW5jaWEgYSBtZWRpbyB5IGNvcnRvIHBsYXpvLCBsYSBpbm5vdmFjaVx1MDBmM24geSBlbCBkZXNhcnJvbGxvIGRlIG51ZXZvcyBwcm9kdWN0b3MgdGVjbm9sXHUwMGYzZ2ljb3MgeSBsYSBkaXNlbWluYWNpXHUwMGYzbiBkZSBjb25vY2ltaWVudG8gcmVsZXZhbnRlIHBhcmEgbGEgY2l1ZGFkYW5cdTAwZWRhLlxyXG5odHRwOi8vd3d3LmlyZWMuY2F0ICIsImxvY2F0aW9uIjp7Imljb24iOiJodHRwczovL2VuZXJneTR0ZWFjaGVycy5ldS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1nb2xkL2Fzc2V0cy9pbWFnZXMvL2ljb25zLzEtZ2VuZXJpYy5wbmciLCJsYXQiOiI0MS40MTQ2MDg3IiwibG5nIjoiMi4yMjA2MDI3IiwiY2l0eSI6IlNhbnQgQWRyaVx1MDBlMCBkZSBCZXNcdTAwZjJzIiwic3RhdGUiOiJDYXRhbG9uaWEiLCJjb3VudHJ5IjoiU3BhaW4iLCJvbmNsaWNrX2FjdGlvbiI6Im1hcmtlciIsIm1hcmtlcl9pbWFnZSI6IjxkaXYgY2xhc3M9J2ZjLWZlYXR1cmUtaW1nJz48aW1nIGxvYWRpbmc9J2xhenknIGRlY29kaW5nPSdhc3luYycgYWx0PSdJUkVDIEluc3RpdHV0IGRlIFJlY2VyY2EgZW4gRW5lcmdpYSBkZSBDYXRhbHVueWEnIHNyYz0naHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjMvMTEvSVJFQy1Mb2dvLXRyYW5zcGFyZW50LWJhY2tncm91bmQucG5nJyBjbGFzcz0nd3BnbXBfbWFya2VyX2ltYWdlIGZjLWl0ZW0tZmVhdHVyZWRfaW1hZ2UgZmMtaXRlbS1sYXJnZScgLz48L2Rpdj4iLCJvcGVuX25ld190YWIiOiJ5ZXMiLCJwb3N0YWxfY29kZSI6IjA4OTMwIiwiZHJhZ2dhYmxlIjpmYWxzZSwiaW5mb3dpbmRvd19kZWZhdWx0X29wZW4iOmZhbHNlLCJhbmltYXRpb24iOiJCT1VOQ0UxIiwiaW5mb3dpbmRvd19kaXNhYmxlIjp0cnVlLCJ6b29tIjo1LCJleHRyYV9maWVsZHMiOnsiZmllbGQtb2YtYWN0aW9uIjoiRW5lcmd5IEVmZmljaWVuY3ksUmVud2FibGUgRW5lcmd5LEVuZXJneSBUZWNobm9sb2d5LEh5ZHJvZ2VuLElubm92YXRpb24sRnVlbCBDZWxscyxSZXNlYXJjaCIsIm5hdHVyZSI6IlB1YmxpYyIsImxpc3RvcmRlciI6IjIifX0sImNhdGVnb3JpZXMiOlt7ImlkIjoiMSIsIm5hbWUiOiJTdGFrZWhvbGRlcnMiLCJ0eXBlIjoiY2F0ZWdvcnkiLCJleHRlbnNpb25fZmllbGRzIjp7ImNhdF9vcmRlciI6IjIifSwiaWNvbiI6Imh0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvcGx1Z2lucy93cC1nb29nbGUtbWFwLWdvbGQvYXNzZXRzL2ltYWdlcy8vaWNvbnMvMS1nZW5lcmljLnBuZyJ9LHsiaWQiOiI0IiwibmFtZSI6IlJlc2VhcmNoIENlbnRlciIsInR5cGUiOiJjYXRlZ29yeSIsImljb24iOiJodHRwczovL2VuZXJneTR0ZWFjaGVycy5ldS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1nb2xkL2Fzc2V0cy9pbWFnZXMvaWNvbnMvbGFib3JhdG9yeS5wbmcifSx7ImlkIjoiNyIsIm5hbWUiOiJGb3VuZGF0aW9uIiwidHlwZSI6ImNhdGVnb3J5IiwiaWNvbiI6Imh0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvcGx1Z2lucy93cC1nb29nbGUtbWFwLWdvbGQvYXNzZXRzL2ltYWdlcy9pY29ucy92aWxsYS5wbmcifV19LHsiaWQiOiIyMCIsInRpdGxlIjoiRnJhdGVsbG8gU29sZSBJbXByZXNhIFNvY2lhbGUgc3JsIiwiYWRkcmVzcyI6IlZpYWxlIFNhcmNhLCAzMzYvRiwgMjAxMjYgTWlsYW5vLCBNZXRyb3BvbGl0YW4gQ2l0eSBvZiBNaWxhbiwgSXRhbHkiLCJzb3VyY2UiOiJtYW51YWwiLCJjb250ZW50IjoiRnJhdGVsbG8gU29sZSBuYXNjZSBwZXIgc3VwcG9ydGFyZSBhdHRpdmFtZW50ZSBpIHByb3ByaSBTb2NpLCBvc3NpYSBFbnRpIGRlbCBUZXJ6byBTZXR0b3JlIGVkIEVudGkgUmVsaWdpb3NpLCBhZCB1biB1c28gZWZmaWNpZW50ZSBkZWxsZSByaXNvcnNlIHV0aWxpenphdGUgbmVsbGUgc3RydXR0dXJlIGluIGN1aSBvcGVyYW5vIGNvbiBsXHUyMDE5b2JpZXR0aXZvIGRpIGNvbnRlbmVyZSBpIGNvc3RpIGUgcG90ZXIgY29zXHUwMGVjIGludmVzdGlyZSBuZWxsZSBhdHRpdml0XHUwMGUwIHNvY2lhbGkgZSBhc3Npc3RlbnppYWxpLlxyXG53d3cuZnJhdGVsbG9zb2xlLmV1IiwibG9jYXRpb24iOnsiaWNvbiI6Imh0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvcGx1Z2lucy93cC1nb29nbGUtbWFwLWdvbGQvYXNzZXRzL2ltYWdlcy8vaWNvbnMvMS1nZW5lcmljLnBuZyIsImxhdCI6IjQ1LjUyMzY5NDQiLCJsbmciOiI5LjIxOTM5NDgiLCJjaXR5IjoiTWlsYW5vIiwic3RhdGUiOiJMb21iYXJkaWEiLCJjb3VudHJ5IjoiSXRhbHkiLCJvbmNsaWNrX2FjdGlvbiI6Im1hcmtlciIsIm1hcmtlcl9pbWFnZSI6IjxkaXYgY2xhc3M9J2ZjLWZlYXR1cmUtaW1nJz48aW1nIGxvYWRpbmc9J2xhenknIGRlY29kaW5nPSdhc3luYycgYWx0PSdGcmF0ZWxsbyBTb2xlIEltcHJlc2EgU29jaWFsZSBzcmwnIHNyYz0naHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjQvMDMvRnJhdGVsbG9Tb2xlLnBuZycgY2xhc3M9J3dwZ21wX21hcmtlcl9pbWFnZSBmYy1pdGVtLWZlYXR1cmVkX2ltYWdlIGZjLWl0ZW0tbGFyZ2UnIC8+PC9kaXY+Iiwib3Blbl9uZXdfdGFiIjoieWVzIiwicG9zdGFsX2NvZGUiOiIyMDEyNiIsImRyYWdnYWJsZSI6ZmFsc2UsImluZm93aW5kb3dfZGVmYXVsdF9vcGVuIjpmYWxzZSwiYW5pbWF0aW9uIjoiQk9VTkNFMSIsImluZm93aW5kb3dfZGlzYWJsZSI6dHJ1ZSwiem9vbSI6NSwiZXh0cmFfZmllbGRzIjp7ImZpZWxkLW9mLWFjdGlvbiI6IkVuZXJneSBFZmZpY2llbmN5LElubm92YXRpb24iLCJuYXR1cmUiOiJQcml2YXRlIiwibGlzdG9yZGVyIjoiMiJ9fSwiY2F0ZWdvcmllcyI6W3siaWQiOiIxIiwibmFtZSI6IlN0YWtlaG9sZGVycyIsInR5cGUiOiJjYXRlZ29yeSIsImV4dGVuc2lvbl9maWVsZHMiOnsiY2F0X29yZGVyIjoiMiJ9LCJpY29uIjoiaHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtZ29sZC9hc3NldHMvaW1hZ2VzLy9pY29ucy8xLWdlbmVyaWMucG5nIn0seyJpZCI6IjEwIiwibmFtZSI6IlRoaXJkIFNlY3RvciBPcmdhbmlzYXRpb24iLCJ0eXBlIjoiY2F0ZWdvcnkiLCJpY29uIjoiaHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtZ29sZC9hc3NldHMvaW1hZ2VzL2ljb25zL3BsYWNlcy12aXNpdGVkLnBuZyJ9XX0seyJpZCI6IjIxIiwidGl0bGUiOiJBVkVCSU9NIC0gQXNvY2lhY2lcdTAwZjNuIEVzcGFcdTAwZjFvbGEgZGUgbGEgQmlvbWFzYSIsImFkZHJlc3MiOiJDYWxsZSBTYW4gQmxhcywgMTQsIFZhbGxhZG9saWQsIFNwYWluIiwic291cmNlIjoibWFudWFsIiwiY29udGVudCI6IkFWRUJJT00gZXMgbGEgdW5pXHUwMGYzbiBkZSBsb3MgYWN0b3JlcyBwcmluY2lwYWxlcyBkZWwgc2VjdG9yIGRlIGxhIGJpb21hc2EgeSBsYSBiaW9lbmVyZ1x1MDBlZGEgcXVlIGN1YnJlbiB0b2RhIGxhIGNhZGVuYSBkZSB2YWxvciBkZSBsYSBiaW9tYXNhLiBcclxuVHJhYmFqYW1vcyBwYXJhIHF1ZSBkXHUwMGVkYSBhIGRcdTAwZWRhIGVsIHVzbyBkZSBsYSBiaW9tYXNhIHNlYSBtYXlvciBlbiBlbCBlbnRyYW1hZG8gaW5kdXN0cmlhbCB5IGVuIGxhIHNvY2llZGFkIGVuIGdlbmVyYWwsIGRhbmRvIHZpc2liaWxpZGFkIGFsIHNlY3RvciwgZGVmZW5kaWVuZG8gc3VzIGludGVyZXNlcywgcGFydGljaXBhbmRvIGVuIHByb3llY3RvcywgZm9tZW50YW5kbyBsYSBpbm5vdmFjaVx1MDBmM24sIGNhbGlkYWQgeSBzb3N0ZW5pYmlsaWRhZCwgZGl2dWxnYW5kbyBsYXMgb3BvcnR1bmlkYWRlcyB5IGJlbmVmaWNpb3MgYXNvY2lhZG9zIGFsIHVzbyBkZSBsYSBiaW9tYXNhLCB5IGZhY2lsaXRhbmRvIGluZm9ybWFjaVx1MDBmM24gc29icmUgZWwgc2VjdG9yLlxyXG53d3cuYXZlYmlvbS5vcmciLCJsb2NhdGlvbiI6eyJpY29uIjoiaHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtZ29sZC9hc3NldHMvaW1hZ2VzLy9pY29ucy8xLWdlbmVyaWMucG5nIiwibGF0IjoiNDEuNjU0OTQ3MSIsImxuZyI6Ii00LjcyNDg4MyIsImNpdHkiOiJWYWxsYWRvbGlkIiwic3RhdGUiOiJDYXN0aWxsYSB5IExlXHUwMGYzbiIsImNvdW50cnkiOiJTcGFpbiIsIm9uY2xpY2tfYWN0aW9uIjoibWFya2VyIiwibWFya2VyX2ltYWdlIjoiPGRpdiBjbGFzcz0nZmMtZmVhdHVyZS1pbWcnPjxpbWcgbG9hZGluZz0nbGF6eScgZGVjb2Rpbmc9J2FzeW5jJyBhbHQ9J0FWRUJJT00gLSBBc29jaWFjaVx1MDBmM24gRXNwYVx1MDBmMW9sYSBkZSBsYSBCaW9tYXNhJyBzcmM9J2h0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDI0LzAzL2xvZ29fYXZlYmlvbV9udWV2by5wbmcnIGNsYXNzPSd3cGdtcF9tYXJrZXJfaW1hZ2UgZmMtaXRlbS1mZWF0dXJlZF9pbWFnZSBmYy1pdGVtLWxhcmdlJyAvPjwvZGl2PiIsIm9wZW5fbmV3X3RhYiI6InllcyIsInBvc3RhbF9jb2RlIjoiNDcwMDMiLCJkcmFnZ2FibGUiOmZhbHNlLCJpbmZvd2luZG93X2RlZmF1bHRfb3BlbiI6ZmFsc2UsImFuaW1hdGlvbiI6IkJPVU5DRTEiLCJpbmZvd2luZG93X2Rpc2FibGUiOnRydWUsInpvb20iOjUsImV4dHJhX2ZpZWxkcyI6eyJmaWVsZC1vZi1hY3Rpb24iOiJSZW53YWJsZSBFbmVyZ3ksSW5ub3ZhdGlvbixUZWNobm9sb2dpY2FsIERldmVsb3BtZW50IiwibmF0dXJlIjoiUHJpdmF0ZSIsImxpc3RvcmRlciI6IjIifX0sImNhdGVnb3JpZXMiOlt7ImlkIjoiMSIsIm5hbWUiOiJTdGFrZWhvbGRlcnMiLCJ0eXBlIjoiY2F0ZWdvcnkiLCJleHRlbnNpb25fZmllbGRzIjp7ImNhdF9vcmRlciI6IjIifSwiaWNvbiI6Imh0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvcGx1Z2lucy93cC1nb29nbGUtbWFwLWdvbGQvYXNzZXRzL2ltYWdlcy8vaWNvbnMvMS1nZW5lcmljLnBuZyJ9LHsiaWQiOiIxMCIsIm5hbWUiOiJUaGlyZCBTZWN0b3IgT3JnYW5pc2F0aW9uIiwidHlwZSI6ImNhdGVnb3J5IiwiaWNvbiI6Imh0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvcGx1Z2lucy93cC1nb29nbGUtbWFwLWdvbGQvYXNzZXRzL2ltYWdlcy9pY29ucy9wbGFjZXMtdmlzaXRlZC5wbmcifSx7ImlkIjoiMTMiLCJuYW1lIjoiTmV0d29yayBvZiBPcmdhbmlzYXRpb25zL0VudGVycHJpc2VzIiwidHlwZSI6ImNhdGVnb3J5IiwiaWNvbiI6Imh0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvcGx1Z2lucy93cC1nb29nbGUtbWFwLWdvbGQvYXNzZXRzL2ltYWdlcy9pY29ucy9jbHVzdGVyMi5wbmcifV19XSwibWFwX3RhYnMiOnsiaGlkZV90YWJzX2RlZmF1bHQiOmZhbHNlLCJjYXRlZ29yeV90YWIiOnsiY2F0X3RhYiI6ZmFsc2UsImNhdF90YWJfdGl0bGUiOiJLYXRlZ29yaWUiLCJjYXRfb3JkZXJfYnkiOiJ0aXRsZSIsImNhdF9wb3N0X29yZGVyIjoiYXNjIiwic2hvd19jb3VudCI6ZmFsc2UsImhpZGVfbG9jYXRpb24iOmZhbHNlLCJzZWxlY3RfYWxsIjpmYWxzZSwiY2hpbGRfY2F0cyI6eyIzIjoiMSIsIjQiOiIxIiwiNiI6IjEiLCI3IjoiMSIsIjgiOiIxIiwiOSI6IjEiLCIxMCI6IjEiLCIxMSI6IjEiLCIxMiI6IjEiLCIxMyI6IjEiLCIxNCI6IjEiLCIxNSI6IjEiLCIxNyI6IjEiLCIxOCI6IjEiLCIxOSI6IjEiLCIyMCI6IjEiLCIyMSI6IjEiLCIyMiI6IjEiLCIyMyI6IjEiLCIyNCI6IjEifSwicGFyZW50X2NhdHMiOnsiMSI6WyIzIiwiNCIsIjYiLCI3IiwiOCIsIjkiLCIxMCIsIjExIiwiMTIiLCIxMyIsIjE0IiwiMTUiLCIxNyIsIjE4IiwiMTkiLCIyMCIsIjIxIiwiMjIiLCIyMyIsIjI0Il19LCJhbGxfY2F0cyI6eyIxIjp7Imdyb3VwX21hcF9pZCI6IjEiLCJncm91cF9tYXBfdGl0bGUiOiJTdGFrZWhvbGRlcnMiLCJncm91cF9tYXJrZXIiOiJodHRwczovL2VuZXJneTR0ZWFjaGVycy5ldS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1nb2xkL2Fzc2V0cy9pbWFnZXMvL2ljb25zLzEtZ2VuZXJpYy5wbmciLCJleHRlbnNpb25zX2ZpZWxkcyI6eyJjYXRfb3JkZXIiOiIyIn0sImdyb3VwX3BhcmVudCI6IjAiLCJncm91cF9hZGRlZCI6IjIwMjItMTEtMjggMTY6Mzc6MzkifSwiMiI6eyJncm91cF9tYXBfaWQiOiIyIiwiZ3JvdXBfbWFwX3RpdGxlIjoiUHJvamVjdCBQYXJ0bmVycyIsImdyb3VwX21hcmtlciI6Imh0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvcGx1Z2lucy93cC1nb29nbGUtbWFwLWdvbGQvYXNzZXRzL2ltYWdlcy8vaWNvbnMvMi1nZW5lcmljLnBuZyIsImV4dGVuc2lvbnNfZmllbGRzIjp7ImNhdF9vcmRlciI6IjEifSwiZ3JvdXBfcGFyZW50IjoiMCIsImdyb3VwX2FkZGVkIjoiMjAyMi0xMS0yOCAxNjozNzoyNCJ9LCIzIjp7Imdyb3VwX21hcF9pZCI6IjMiLCJncm91cF9tYXBfdGl0bGUiOiJTbWFsbCBhbmQgTWVkaXVtIEVudGVycHJpc2UiLCJncm91cF9tYXJrZXIiOiJodHRwczovL2VuZXJneTR0ZWFjaGVycy5ldS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1nb2xkL2Fzc2V0cy9pbWFnZXMvaWNvbnMvZmFjdG9yeS5wbmciLCJleHRlbnNpb25zX2ZpZWxkcyI6eyJjYXRfb3JkZXIiOiIifSwiZ3JvdXBfcGFyZW50IjoiMSIsImdyb3VwX2FkZGVkIjoiMjAyMy0wMi0wNyAxNToyODoxMyJ9LCI0Ijp7Imdyb3VwX21hcF9pZCI6IjQiLCJncm91cF9tYXBfdGl0bGUiOiJSZXNlYXJjaCBDZW50ZXIiLCJncm91cF9tYXJrZXIiOiJodHRwczovL2VuZXJneTR0ZWFjaGVycy5ldS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1nb2xkL2Fzc2V0cy9pbWFnZXMvaWNvbnMvbGFib3JhdG9yeS5wbmciLCJleHRlbnNpb25zX2ZpZWxkcyI6eyJjYXRfb3JkZXIiOiIifSwiZ3JvdXBfcGFyZW50IjoiMSIsImdyb3VwX2FkZGVkIjoiMjAyMi0xMS0yOCAxNjozNzowMCJ9LCI2Ijp7Imdyb3VwX21hcF9pZCI6IjYiLCJncm91cF9tYXBfdGl0bGUiOiJVbml2ZXJzaXR5IiwiZ3JvdXBfbWFya2VyIjoiaHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtZ29sZC9hc3NldHMvaW1hZ2VzL2ljb25zL3VuaXZlcnNpdHkucG5nIiwiZXh0ZW5zaW9uc19maWVsZHMiOnsiY2F0X29yZGVyIjoiIn0sImdyb3VwX3BhcmVudCI6IjEiLCJncm91cF9hZGRlZCI6IjIwMjItMTEtMjggMTY6NDQ6NTEifSwiNyI6eyJncm91cF9tYXBfaWQiOiI3IiwiZ3JvdXBfbWFwX3RpdGxlIjoiRm91bmRhdGlvbiIsImdyb3VwX21hcmtlciI6Imh0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvcGx1Z2lucy93cC1nb29nbGUtbWFwLWdvbGQvYXNzZXRzL2ltYWdlcy9pY29ucy92aWxsYS5wbmciLCJleHRlbnNpb25zX2ZpZWxkcyI6eyJjYXRfb3JkZXIiOiIifSwiZ3JvdXBfcGFyZW50IjoiMSIsImdyb3VwX2FkZGVkIjoiMjAyMy0wMi0wNyAwOTo1NjoxMiJ9LCI4Ijp7Imdyb3VwX21hcF9pZCI6IjgiLCJncm91cF9tYXBfdGl0bGUiOiJNdXNldW0iLCJncm91cF9tYXJrZXIiOiJodHRwczovL2VuZXJneTR0ZWFjaGVycy5ldS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1nb2xkL2Fzc2V0cy9pbWFnZXMvaWNvbnMvbXVzZXVtLWhpc3RvcmljYWwucG5nIiwiZXh0ZW5zaW9uc19maWVsZHMiOnsiY2F0X29yZGVyIjoiIn0sImdyb3VwX3BhcmVudCI6IjEiLCJncm91cF9hZGRlZCI6IjIwMjMtMDItMDcgMDk6NTY6NTEifSwiOSI6eyJncm91cF9tYXBfaWQiOiI5IiwiZ3JvdXBfbWFwX3RpdGxlIjoiU2Nob29sIiwiZ3JvdXBfbWFya2VyIjoiaHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtZ29sZC9hc3NldHMvaW1hZ2VzL2ljb25zL3NjaG9vbC5wbmciLCJleHRlbnNpb25zX2ZpZWxkcyI6eyJjYXRfb3JkZXIiOiIifSwiZ3JvdXBfcGFyZW50IjoiMSIsImdyb3VwX2FkZGVkIjoiMjAyMy0wMi0wNyAwOTo1NzoyMCJ9LCIxMCI6eyJncm91cF9tYXBfaWQiOiIxMCIsImdyb3VwX21hcF90aXRsZSI6IlRoaXJkIFNlY3RvciBPcmdhbmlzYXRpb24iLCJncm91cF9tYXJrZXIiOiJodHRwczovL2VuZXJneTR0ZWFjaGVycy5ldS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1nb2xkL2Fzc2V0cy9pbWFnZXMvaWNvbnMvcGxhY2VzLXZpc2l0ZWQucG5nIiwiZXh0ZW5zaW9uc19maWVsZHMiOnsiY2F0X29yZGVyIjoiIn0sImdyb3VwX3BhcmVudCI6IjEiLCJncm91cF9hZGRlZCI6IjIwMjMtMDItMDcgMTA6MDA6MTMifSwiMTEiOnsiZ3JvdXBfbWFwX2lkIjoiMTEiLCJncm91cF9tYXBfdGl0bGUiOiJTdGFydCBVcCIsImdyb3VwX21hcmtlciI6Imh0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvcGx1Z2lucy93cC1nb29nbGUtbWFwLWdvbGQvYXNzZXRzL2ltYWdlcy9pY29ucy9zY2llbmNlY2VudGVyLnBuZyIsImV4dGVuc2lvbnNfZmllbGRzIjp7ImNhdF9vcmRlciI6IiJ9LCJncm91cF9wYXJlbnQiOiIxIiwiZ3JvdXBfYWRkZWQiOiIyMDIzLTAyLTA3IDEwOjAxOjE0In0sIjEyIjp7Imdyb3VwX21hcF9pZCI6IjEyIiwiZ3JvdXBfbWFwX3RpdGxlIjoiTkdPIiwiZ3JvdXBfbWFya2VyIjoiaHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtZ29sZC9hc3NldHMvaW1hZ2VzL2ljb25zL3dvcmxkLnBuZyIsImV4dGVuc2lvbnNfZmllbGRzIjp7ImNhdF9vcmRlciI6IiJ9LCJncm91cF9wYXJlbnQiOiIxIiwiZ3JvdXBfYWRkZWQiOiIyMDIzLTAyLTA3IDEwOjAxOjQ2In0sIjEzIjp7Imdyb3VwX21hcF9pZCI6IjEzIiwiZ3JvdXBfbWFwX3RpdGxlIjoiTmV0d29yayBvZiBPcmdhbmlzYXRpb25zL0VudGVycHJpc2VzIiwiZ3JvdXBfbWFya2VyIjoiaHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtZ29sZC9hc3NldHMvaW1hZ2VzL2ljb25zL2NsdXN0ZXIyLnBuZyIsImV4dGVuc2lvbnNfZmllbGRzIjp7ImNhdF9vcmRlciI6IiJ9LCJncm91cF9wYXJlbnQiOiIxIiwiZ3JvdXBfYWRkZWQiOiIyMDIzLTAyLTA3IDEwOjA0OjA3In0sIjE0Ijp7Imdyb3VwX21hcF9pZCI6IjE0IiwiZ3JvdXBfbWFwX3RpdGxlIjoiVHJhZGUgQXNzb2NpYXRpb24iLCJncm91cF9tYXJrZXIiOiJodHRwczovL2VuZXJneTR0ZWFjaGVycy5ldS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1nb2xkL2Fzc2V0cy9pbWFnZXMvaWNvbnMvc2hvcHBpbmdtYWxsLnBuZyIsImV4dGVuc2lvbnNfZmllbGRzIjp7ImNhdF9vcmRlciI6IiJ9LCJncm91cF9wYXJlbnQiOiIxIiwiZ3JvdXBfYWRkZWQiOiIyMDIzLTAyLTA3IDE1OjMwOjA2In0sIjE1Ijp7Imdyb3VwX21hcF9pZCI6IjE1IiwiZ3JvdXBfbWFwX3RpdGxlIjoiRWR1Y2F0aW9uIFByb3ZpZGVyIiwiZ3JvdXBfbWFya2VyIjoiaHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtZ29sZC9hc3NldHMvaW1hZ2VzL2ljb25zL2Jvb2tzdG9yZS5wbmciLCJleHRlbnNpb25zX2ZpZWxkcyI6eyJjYXRfb3JkZXIiOiIifSwiZ3JvdXBfcGFyZW50IjoiMSIsImdyb3VwX2FkZGVkIjoiMjAyMy0wMi0wNyAxMDoyNDo1MCJ9LCIxNyI6eyJncm91cF9tYXBfaWQiOiIxNyIsImdyb3VwX21hcF90aXRsZSI6Ik5hdGlvbmFsIEF1dGhvcml0eSIsImdyb3VwX21hcmtlciI6Imh0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvcGx1Z2lucy93cC1nb29nbGUtbWFwLWdvbGQvYXNzZXRzL2ltYWdlcy9pY29ucy9lbWJhc3N5LnBuZyIsImV4dGVuc2lvbnNfZmllbGRzIjp7ImNhdF9vcmRlciI6IiJ9LCJncm91cF9wYXJlbnQiOiIxIiwiZ3JvdXBfYWRkZWQiOiIyMDIzLTAyLTA3IDEwOjI4OjA2In0sIjE4Ijp7Imdyb3VwX21hcF9pZCI6IjE4IiwiZ3JvdXBfbWFwX3RpdGxlIjoiTG9jYWwvUmVnaW9uYWwgQXV0aG9yaXR5IiwiZ3JvdXBfbWFya2VyIjoiaHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtZ29sZC9hc3NldHMvaW1hZ2VzL2ljb25zL2NvbmZlcmVuY2UucG5nIiwiZXh0ZW5zaW9uc19maWVsZHMiOnsiY2F0X29yZGVyIjoiIn0sImdyb3VwX3BhcmVudCI6IjEiLCJncm91cF9hZGRlZCI6IjIwMjMtMDItMDcgMTU6MzA6MTkifSwiMTkiOnsiZ3JvdXBfbWFwX2lkIjoiMTkiLCJncm91cF9tYXBfdGl0bGUiOiJDb3Jwb3JhdGUiLCJncm91cF9tYXJrZXIiOiJodHRwczovL2VuZXJneTR0ZWFjaGVycy5ldS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1nb2xkL2Fzc2V0cy9pbWFnZXMvaWNvbnMvbW9kZXJudG93ZXIucG5nIiwiZXh0ZW5zaW9uc19maWVsZHMiOnsiY2F0X29yZGVyIjoiIn0sImdyb3VwX3BhcmVudCI6IjEiLCJncm91cF9hZGRlZCI6IjIwMjMtMDItMDcgMTA6MzI6MzQifSwiMjAiOnsiZ3JvdXBfbWFwX2lkIjoiMjAiLCJncm91cF9tYXBfdGl0bGUiOiJNZWRpYSIsImdyb3VwX21hcmtlciI6Imh0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvcGx1Z2lucy93cC1nb29nbGUtbWFwLWdvbGQvYXNzZXRzL2ltYWdlcy9pY29ucy9tb3ZpZXJlbnRhbC5wbmciLCJleHRlbnNpb25zX2ZpZWxkcyI6eyJjYXRfb3JkZXIiOiIifSwiZ3JvdXBfcGFyZW50IjoiMSIsImdyb3VwX2FkZGVkIjoiMjAyMy0wMi0wNyAxMDozNDozNyJ9LCIyMSI6eyJncm91cF9tYXBfaWQiOiIyMSIsImdyb3VwX21hcF90aXRsZSI6Ik5ldHdvcmsgb2YgSW5kaXZpZHVhbHMiLCJncm91cF9tYXJrZXIiOiJodHRwczovL2VuZXJneTR0ZWFjaGVycy5ldS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1nb2xkL2Fzc2V0cy9pbWFnZXMvaWNvbnMvY29tbXVuaXR5Y2VudHJlLnBuZyIsImV4dGVuc2lvbnNfZmllbGRzIjp7ImNhdF9vcmRlciI6IiJ9LCJncm91cF9wYXJlbnQiOiIxIiwiZ3JvdXBfYWRkZWQiOiIyMDIzLTAyLTA3IDEwOjM1OjExIn0sIjIyIjp7Imdyb3VwX21hcF9pZCI6IjIyIiwiZ3JvdXBfbWFwX3RpdGxlIjoiQWdlbmN5IiwiZ3JvdXBfbWFya2VyIjoiaHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtZ29sZC9hc3NldHMvaW1hZ2VzL2ljb25zL2FwYXJ0bWVudC5wbmciLCJleHRlbnNpb25zX2ZpZWxkcyI6eyJjYXRfb3JkZXIiOiIifSwiZ3JvdXBfcGFyZW50IjoiMSIsImdyb3VwX2FkZGVkIjoiMjAyMy0wMi0wNyAxMDozNzoyMCJ9LCIyMyI6eyJncm91cF9tYXBfaWQiOiIyMyIsImdyb3VwX21hcF90aXRsZSI6IlByaXZhdGUgQ29tcGFueSIsImdyb3VwX21hcmtlciI6Imh0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvcGx1Z2lucy93cC1nb29nbGUtbWFwLWdvbGQvYXNzZXRzL2ltYWdlcy9pY29ucy93b3Jrb2ZmaWNlLnBuZyIsImV4dGVuc2lvbnNfZmllbGRzIjp7ImNhdF9vcmRlciI6IiJ9LCJncm91cF9wYXJlbnQiOiIxIiwiZ3JvdXBfYWRkZWQiOiIyMDIzLTAyLTA3IDE1OjI5OjM5In0sIjI0Ijp7Imdyb3VwX21hcF9pZCI6IjI0IiwiZ3JvdXBfbWFwX3RpdGxlIjoiT3RoZXIiLCJncm91cF9tYXJrZXIiOiJodHRwczovL2VuZXJneTR0ZWFjaGVycy5ldS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1nb2xkL2Fzc2V0cy9pbWFnZXMvaWNvbnMvcGxhY2VzLXVudmlzaXRlZC5wbmciLCJleHRlbnNpb25zX2ZpZWxkcyI6eyJjYXRfb3JkZXIiOiIifSwiZ3JvdXBfcGFyZW50IjoiMSIsImdyb3VwX2FkZGVkIjoiMjAyMy0wMi0wNyAxNTozNjowMCJ9fX0sImRpcmVjdGlvbl90YWIiOnsiZGlyX3RhYiI6ZmFsc2UsImRpcmVjdGlvbl90YWJfdGl0bGUiOiJXc2thelx1MDBmM3draSIsInN1cHByZXNzX21hcmtlcnMiOmZhbHNlfSwibmVhcmJ5X3RhYiI6eyJuZWFyX3RhYiI6ZmFsc2UsIm5lYXJieV90YWJfdGl0bGUiOiJXIHBvYmxpXHUwMTdjdSIsIm5lYXJieV9jaXJjbGVfZmlsbGNvbG9yIjoiIzhDQUVGMiIsIm5lYXJieV9jaXJjbGVfc3Ryb2tlY29sb3IiOiIjOENBRUYyIiwic2hvd19uZWFyYnlfY2lyY2xlIjpmYWxzZSwibmVhcmJ5X2NpcmNsZV96b29tIjoiOCJ9LCJyb3V0ZV90YWIiOnsiZGlzcGxheV9yb3V0ZV90YWIiOmZhbHNlLCJkaXNwbGF5X3JvdXRlX3RhYl9kYXRhIjpmYWxzZX0sInJvdXRlX3N0YXJ0X2xvY2F0aW9uIjoidGV4dGJveCIsInJvdXRlX2VuZF9sb2NhdGlvbiI6InRleHRib3gifSwibGlzdGluZyI6eyJsaXN0aW5nX2hlYWRlciI6IkZpbmRpbmcgc3Rha2Vob2xkZXJzIiwiZGlzcGxheV9zZWFyY2hfZm9ybSI6ZmFsc2UsInNlYXJjaF9maWVsZF9hdXRvc3VnZ2VzdCI6ZmFsc2UsImRpc3BsYXlfY2F0ZWdvcnlfZmlsdGVyIjp0cnVlLCJkaXNwbGF5X3NvcnRpbmdfZmlsdGVyIjpmYWxzZSwiZGlzcGxheV9yYWRpdXNfZmlsdGVyIjpmYWxzZSwicmFkaXVzX2RpbWVuc2lvbiI6Im1pbGVzIiwiYXBwbHlfZGVmYXVsdF9yYWRpdXMiOmZhbHNlLCJkZWZhdWx0X3JhZGl1c19kaW1lbnNpb24iOiJtaWxlcyIsImRpc3BsYXlfbG9jYXRpb25fcGVyX3BhZ2VfZmlsdGVyIjpmYWxzZSwiZGlzcGxheV9wcmludF9vcHRpb24iOmZhbHNlLCJkaXNwbGF5X2dyaWRfb3B0aW9uIjpmYWxzZSwiZmlsdGVycyI6WyJwbGFjZV9jYXRlZ29yeSJdLCJzb3J0aW5nX29wdGlvbnMiOnsiY2F0ZWdvcnlfX2FzYyI6IkthdGVnb3JpYSBBWiIsImNhdGVnb3J5X19kZXNjIjoiS2F0ZWdvcmlhIFpBIiwidGl0bGVfX2FzYyI6IlR5dHVcdTAxNDIgQVoiLCJ0aXRsZV9fZGVzYyI6IkRMQSBUeXR1XHUwMTQydSIsImFkZHJlc3NfX2FzYyI6IkFkcmVzIEFaIiwiYWRkcmVzc19fZGVzYyI6IkFkcmVzIFpBIn0sImRlZmF1bHRfc29ydGluZyI6eyJvcmRlcmJ5IjoiY2F0ZWdvcnkiLCJpbm9yZGVyIjoiYXNjIn0sImxpc3RpbmdfY29udGFpbmVyIjoiLmxvY2F0aW9uX2xpc3RpbmcyIiwidGFic19jb250YWluZXIiOiIubG9jYXRpb25fbGlzdGluZzIiLCJoaWRlX2xvY2F0aW9ucyI6ZmFsc2UsImZpbHRlcnNfcG9zaXRpb24iOiJkZWZhdWx0IiwiaGlkZV9tYXAiOmZhbHNlLCJwYWdpbmF0aW9uIjp7Imxpc3RpbmdfcGVyX3BhZ2UiOjEwfSwibGlzdF9ncmlkIjoid3BnbXBfbGlzdGluZ19ncmlkIiwibGlzdGluZ19wbGFjZWhvbGRlciI6IjxkaXYgY2xhc3M9XCJmYy1pdGVtLWJveCBmYy1jb21wb25lbnQtMiB3cGdtcF9sb2NhdGlvbnNcIj5cclxuICAgIDxkaXYgY2xhc3M9XCJmYy1jb21wb25lbnQtYmxvY2tcIj5cclxuICAgICAgICA8ZGl2IGNsYXNzPVwiZmMtY29tcG9uZW50LWNvbnRlbnRcIj5cclxuICAgICAgICAgICAgPHVsPlxyXG4gICAgICAgICAgICAgICAgPGxpIGNsYXNzPVwiZmMtaXRlbS1mZWF0dXJlZCBmYy1jb21wb25lbnQtdGh1bWIgZmMtaXRlbS10b3Bfc3BhY2VcIj5cclxuICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7bWFya2VyX2ltYWdlfVxyXG4gICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxkaXYgY2xhc3M9XCJmYy1pdGVtLW1ldGEgZmMtaXRlbS1zZWNvbmRhcnktdGV4dC1jb2xvciBmYy1jc3NcIj57bWFya2VyX2NhdGVnb3J5fTwvZGl2PlxyXG4gICAgICAgICAgICAgICAgPC9saT5cclxuXHJcbiAgICAgICAgICAgICAgICA8bGkgY2xhc3M9XCJmYy1jb21wb25lbnQtdGV4dFwiPlxyXG4gICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxkaXYgY2xhc3M9XCJmYy1pdGVtY29udGVudC1wYWRkaW5nXCI+XHJcbiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxkaXYgY2xhc3M9XCJmYy1pdGVtLXRpdGxlIGZjLWl0ZW0tcHJpbWFyeS10ZXh0LWNvbG9yXCI+e21hcmtlcl90aXRsZX08L2Rpdj5cclxuICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGRpdiBjbGFzcz1cImZjLWl0ZW0tY29udGVudCBmYy1pdGVtLWJvZHktdGV4dC1jb2xvclwiPlxyXG4gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge21hcmtlcl9tZXNzYWdlfVxyXG4gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L2Rpdj5cclxuICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L2Rpdj5cclxuICAgICAgICAgICAgICAgIDwvbGk+XHJcbiAgICAgICAgICAgIDwvdWw+XHJcbiAgICAgICAgPC9kaXY+XHJcbiAgICA8L2Rpdj5cclxuPC9kaXY+IiwibGlzdF9pdGVtX3NraW4iOnsibmFtZSI6ImZhbm8iLCJ0eXBlIjoiaXRlbSIsInNvdXJjZWNvZGUiOiImbHQ7ZGl2IGNsYXNzPSZxdW90O2ZjLWl0ZW0tYm94IGZjLWNvbXBvbmVudC0yIHdwZ21wX2xvY2F0aW9ucyZxdW90OyZndDtcclxuICAgICZsdDtkaXYgY2xhc3M9JnF1b3Q7ZmMtY29tcG9uZW50LWJsb2NrJnF1b3Q7Jmd0O1xyXG4gICAgICAgICZsdDtkaXYgY2xhc3M9JnF1b3Q7ZmMtY29tcG9uZW50LWNvbnRlbnQmcXVvdDsmZ3Q7XHJcbiAgICAgICAgICAgICZsdDt1bCZndDtcclxuICAgICAgICAgICAgICAgICZsdDtsaSBjbGFzcz0mcXVvdDtmYy1pdGVtLWZlYXR1cmVkIGZjLWNvbXBvbmVudC10aHVtYiBmYy1pdGVtLXRvcF9zcGFjZSZxdW90OyZndDtcclxuICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7bWFya2VyX2ltYWdlfVxyXG4gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICZsdDtkaXYgY2xhc3M9JnF1b3Q7ZmMtaXRlbS1tZXRhIGZjLWl0ZW0tc2Vjb25kYXJ5LXRleHQtY29sb3IgZmMtY3NzJnF1b3Q7Jmd0O3ttYXJrZXJfY2F0ZWdvcnl9Jmx0Oy9kaXYmZ3Q7XHJcbiAgICAgICAgICAgICAgICAmbHQ7L2xpJmd0O1xyXG5cclxuICAgICAgICAgICAgICAgICZsdDtsaSBjbGFzcz0mcXVvdDtmYy1jb21wb25lbnQtdGV4dCZxdW90OyZndDtcclxuICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAmbHQ7ZGl2IGNsYXNzPSZxdW90O2ZjLWl0ZW1jb250ZW50LXBhZGRpbmcmcXVvdDsmZ3Q7XHJcbiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICZsdDtkaXYgY2xhc3M9JnF1b3Q7ZmMtaXRlbS10aXRsZSBmYy1pdGVtLXByaW1hcnktdGV4dC1jb2xvciZxdW90OyZndDt7bWFya2VyX3RpdGxlfSZsdDsvZGl2Jmd0O1xyXG4gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAmbHQ7ZGl2IGNsYXNzPSZxdW90O2ZjLWl0ZW0tY29udGVudCBmYy1pdGVtLWJvZHktdGV4dC1jb2xvciZxdW90OyZndDtcclxuICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHttYXJrZXJfbWVzc2FnZX1cclxuICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgJmx0Oy9kaXYmZ3Q7XHJcbiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgJmx0Oy9kaXYmZ3Q7XHJcbiAgICAgICAgICAgICAgICAmbHQ7L2xpJmd0O1xyXG4gICAgICAgICAgICAmbHQ7L3VsJmd0O1xyXG4gICAgICAgICZsdDsvZGl2Jmd0O1xyXG4gICAgJmx0Oy9kaXYmZ3Q7XHJcbiZsdDsvZGl2Jmd0OyJ9fSwibWFwX3Byb3BlcnR5Ijp7Im1hcF9pZCI6IjIiLCJkZWJ1Z19tb2RlIjp0cnVlfSwibWFwX21hcmtlcl9zcGlkZXJmaWVyX3NldHRpbmciOnsibWluaW11bV9tYXJrZXJzIjoiMCJ9LCJzaGFwZXMiOnsiZHJhd2luZ19lZGl0YWJsZSI6ZmFsc2V9LCJmaWx0ZXJzIjp7ImN1c3RvbV9maWx0ZXJzIjp7ImZpbHRlcnMiOnsiZHJvcGRvd24iOnsiZmllbGQtb2YtYWN0aW9uIjoiRmllbGQgb2YgYWN0aW9uIiwibmF0dXJlIjoiTmF0dXJlIn19fSwiZmlsdGVyc19jb250YWluZXIiOiJbZGF0YS1jb250YWluZXI9XCJ3cGdtcC1maWx0ZXJzLWNvbnRhaW5lclwiXSJ9LCJtYXJrZXJfY2F0ZWdvcnlfaWNvbnMiOnsiMSI6Imh0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvcGx1Z2lucy93cC1nb29nbGUtbWFwLWdvbGQvYXNzZXRzL2ltYWdlcy8vaWNvbnMvMS1nZW5lcmljLnBuZyIsIjIiOiJodHRwczovL2VuZXJneTR0ZWFjaGVycy5ldS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1nb2xkL2Fzc2V0cy9pbWFnZXMvL2ljb25zLzItZ2VuZXJpYy5wbmciLCIzIjoiaHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtZ29sZC9hc3NldHMvaW1hZ2VzL2ljb25zL2ZhY3RvcnkucG5nIiwiNCI6Imh0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvcGx1Z2lucy93cC1nb29nbGUtbWFwLWdvbGQvYXNzZXRzL2ltYWdlcy9pY29ucy9sYWJvcmF0b3J5LnBuZyIsIjYiOiJodHRwczovL2VuZXJneTR0ZWFjaGVycy5ldS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1nb2xkL2Fzc2V0cy9pbWFnZXMvaWNvbnMvdW5pdmVyc2l0eS5wbmciLCI3IjoiaHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtZ29sZC9hc3NldHMvaW1hZ2VzL2ljb25zL3ZpbGxhLnBuZyIsIjgiOiJodHRwczovL2VuZXJneTR0ZWFjaGVycy5ldS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1nb2xkL2Fzc2V0cy9pbWFnZXMvaWNvbnMvbXVzZXVtLWhpc3RvcmljYWwucG5nIiwiOSI6Imh0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvcGx1Z2lucy93cC1nb29nbGUtbWFwLWdvbGQvYXNzZXRzL2ltYWdlcy9pY29ucy9zY2hvb2wucG5nIiwiMTAiOiJodHRwczovL2VuZXJneTR0ZWFjaGVycy5ldS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1nb2xkL2Fzc2V0cy9pbWFnZXMvaWNvbnMvcGxhY2VzLXZpc2l0ZWQucG5nIiwiMTEiOiJodHRwczovL2VuZXJneTR0ZWFjaGVycy5ldS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1nb2xkL2Fzc2V0cy9pbWFnZXMvaWNvbnMvc2NpZW5jZWNlbnRlci5wbmciLCIxMiI6Imh0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvcGx1Z2lucy93cC1nb29nbGUtbWFwLWdvbGQvYXNzZXRzL2ltYWdlcy9pY29ucy93b3JsZC5wbmciLCIxMyI6Imh0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvcGx1Z2lucy93cC1nb29nbGUtbWFwLWdvbGQvYXNzZXRzL2ltYWdlcy9pY29ucy9jbHVzdGVyMi5wbmciLCIxNCI6Imh0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvcGx1Z2lucy93cC1nb29nbGUtbWFwLWdvbGQvYXNzZXRzL2ltYWdlcy9pY29ucy9zaG9wcGluZ21hbGwucG5nIiwiMTUiOiJodHRwczovL2VuZXJneTR0ZWFjaGVycy5ldS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1nb2xkL2Fzc2V0cy9pbWFnZXMvaWNvbnMvYm9va3N0b3JlLnBuZyIsIjE3IjoiaHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtZ29sZC9hc3NldHMvaW1hZ2VzL2ljb25zL2VtYmFzc3kucG5nIiwiMTgiOiJodHRwczovL2VuZXJneTR0ZWFjaGVycy5ldS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1nb2xkL2Fzc2V0cy9pbWFnZXMvaWNvbnMvY29uZmVyZW5jZS5wbmciLCIxOSI6Imh0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvcGx1Z2lucy93cC1nb29nbGUtbWFwLWdvbGQvYXNzZXRzL2ltYWdlcy9pY29ucy9tb2Rlcm50b3dlci5wbmciLCIyMCI6Imh0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvcGx1Z2lucy93cC1nb29nbGUtbWFwLWdvbGQvYXNzZXRzL2ltYWdlcy9pY29ucy9tb3ZpZXJlbnRhbC5wbmciLCIyMSI6Imh0dHBzOi8vZW5lcmd5NHRlYWNoZXJzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvcGx1Z2lucy93cC1nb29nbGUtbWFwLWdvbGQvYXNzZXRzL2ltYWdlcy9pY29ucy9jb21tdW5pdHljZW50cmUucG5nIiwiMjIiOiJodHRwczovL2VuZXJneTR0ZWFjaGVycy5ldS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1nb2xkL2Fzc2V0cy9pbWFnZXMvaWNvbnMvYXBhcnRtZW50LnBuZyIsIjIzIjoiaHR0cHM6Ly9lbmVyZ3k0dGVhY2hlcnMuZXUvd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtZ29sZC9hc3NldHMvaW1hZ2VzL2ljb25zL3dvcmtvZmZpY2UucG5nIiwiMjQiOiJodHRwczovL2VuZXJneTR0ZWFjaGVycy5ldS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1nb2xkL2Fzc2V0cy9pbWFnZXMvaWNvbnMvcGxhY2VzLXVudmlzaXRlZC5wbmcifSwidmlld3BvcnRmaWx0ZXIiOnRydWV9

ZASTRZEŻENIE

Udostępnione informacje zostały przygotowane przez partnerów e^4 na podstawie informacji zebranych w ramach publicznie dostępnych źródeł w Internecie, z należytą starannością oraz w oparciu o aktualny stan. e dane i informacje są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych i orientacyjnych. Dodajmy też, że prace wciąż trwają.
Wszystkie treści są dostarczane „tak jak są” bez jakiejkolwiek gwarancji co do kompletności, dokładności, przydatności do określonego celu lub wykorzystania wyników opartych na tych informacjach, a partnerstwo e^4 niniejszym wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji i oświadczeń, czy to wyraźnie lub dorozumiane, w tym między innymi gwarancje lub oświadczenia dotyczące przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

Spółka e^4 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z polegania na i/lub wykorzystywania jakichkolwiek informacji dostarczonych w niniejszym dokumencie. Czytelnik jako profesjonalista indywidualny lub podmiot jest odpowiedzialny za weryfikację dokładnych i istotnych informacji potrzebnych do jego własnej oceny i decyzji oraz jest odpowiedzialny za wykorzystanie dokumentu lub dowolnej jego części do celów innych niż który jest przeznaczony. artnerstwo e^4 nie ponosi odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych do innych stron internetowych. Wyłączną odpowiedzialność za ich treść ponoszą operatorzy stron, do których prowadzą łącza.

Jeśli zauważysz jakiekolwiek błędy techniczne lub merytoryczne, zgłoś ten problem za pomocą formularza kontaktowego.

SOCIAL MEDIA e^4

Email

POROZUMIENIE EU

2021-1-IT02-KA220-HED-000032259

Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+ KA220-HED – Współpraca partnerska w szkolnictwie wyższym

Wsparcie Komisji Europejskiej dla tworzenia tej publikacji nie oznacza akceptacji jej treści, które stanowią odzwierciedlenie poglądów wyłącznie ich autorów i Komisja nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiegolwiek wykorzystanie tej publikacji i informacji w niej zawartych.